Hardenberg

Woningen op terrein voormalige gymzaal

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om in te stemmen met het bouwen van een rij van vier woningen aan de Gouden Regenstraat in Lutten.

Het gaat om de locatie van de voormalige gymzaal aan de Gouden Regenstraat. Het is de bedoeling dat de De Coöperatie Lutten Bouwt hier vier woningen gaat bouwen. De kavels hebben een oppervlakte van ongeveer 270 vierkante meter. De te bouwen woningen zijn geschikt voor zowel starters als ouderen. De woningen sluiten qua bouwhoogte (twee lagen met kap) aan bij de overige bebouwing in de omgeving.

De oude gymzaal is inmiddels gesloopt. Het terrein ligt nu braak. Het perceel is nu nog eigendom van de gemeente Hardenberg. De Coöperatie is voornemens de planvorming voor de locatie te regelen. Over de verkoop van de gronden worden nadere afspraken gemaakt. De in Lutten actieve werkgroep 'Lutten bouwt' heeft een marktverkenning gedaan om te zien of er voldoende behoefte is. Hieruit is gebleken dat er op dit moment voldoende vraag is. Het betreffende perceel is gelegen in de beheersverordening 'Lutten' en heeft hierin de bestemming 'maatschappelijk'. Deze bestemming laat de bouw van woningen niet toe. Dit betekent dat aan het plan uitsluitend medewerking kan worden verleend door het wijzigen van de bestemming dan wel door een projectomgevingsvergunning te verlenen.