Ommens nieuws

Woningen in plaats van stallen

Door de redactie

B&W van de gemeente Ommen gaan in principe akkoord met het vervangen van meerdere stallen en bijgebouwen door twee woningen aan de Veldsteeg 2 in Arriën. De sanering van de stallen en bouw van de woningen is alleen mogelijk met een bestemmingsplanwijziging en de gemeente is onder voorwaarden bereid daar aan mee te werken.

De initiatiefnemer wil twee grote varkensstallen en enkele bijgebouwen, met een totaaloppervlakte van 1700 vierkante meter, vervangen door twee woningen. Het verzoek past binnen het gemeentelijk beleid, zoals verwoord in het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP). Daarin wordt woningbouw in het kader van rood-voor-rood mogelijk gemaakt, ook als er sprake is van de bouw van meerdere woningen. Wel moet de te vervangen bebouwing zo groot zijn dat dit de bouw van twee 'compensatiewoningen' rechtvaardigt. Dat is hier het geval.

Complicerende factor is dat in het kader van ruimtelijk oogpunt de bouw van twee extra woningen op dit perceel niet gewenst is omdat dan het bebouwingsbeeld te dicht wordt; het leidt tot verstedelijking. Een oplossing kan zijn dat één van beide compensatiewoningen wordt gebouwd aan de overkant van de Veldsteeg, maar dat is weer in strijd met de rood-voor-roodregeling die voorschrijft dat een woning op het perceel moet worden gebouwd waar de stallen worden gesloopt. Om dit toch mogelijk te maken moet elders in de gemeente invulling worden gegeven aan een 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' (KGO). Bijvoorbeeld door elders in de gemeente een schuur te slopen en niet te vervangen.

Voor de gemeente de bestemming kan wijzigen moet bovendien onderzocht worden of een in de nabijheid gevestigd agrarisch bedrijf niet onevenredig wordt belemmerd in zijn ontwikkelingsmogelijkheden door de bouw van de twee woningen. Als van belemmering geen sprake is, en als er een KGO-invulling wordt gevonden is de gemeente bereid mee te werken aan de vervanging van de stallen door twee woningen.