Hardenberg

Woning splitsen mag, hout zagen niet

Door de redactie

De eigenaar van een pand aan de Coevorderweg in Stegeren mag de huidige woning splitsen in twee wooneenheden. De gemeente Ommen gaat daarmee akkoord. Dat geldt niet voor het in bedrijf hebben van een houtzagerij op dit perceel. Deze activiteiten vallen in een te zware bedrijfscategorie en moeten worden gestaakt.

Op het perceel aan de Coevorderweg ligt nu de bestemming 'Agrarische doeleinden'. Het perceel heeft ook een agrarisch bouwvlak. Er is echter geen agrarisch bedrijf meer gevestigd en de eigenaar is ook niet van plan een agrarisch bedrijf te starten. In de gebiedsbestemming is de wijzigingsmogelijkheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming om te zetten naar bestemming 'woondoeleinden'. De gemeente kan daaraan meewerken omdat het zich laat aanzien dat eigenaren van omliggende percelen niet worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheden en er vanuit de omgeving geen problemen worden verwacht ten aanzien van draagvlak en acceptatie. Als de agrarische bestemming is omgezet naar de bestemming woondoeleinden kan een aanvraag woningsplitsing worden ingediend. De eigenaar moet daarbij wel aantonen dat splitsing bijdraagt aan het herstel of behoud van het pand en dat de cultuurhistorische waarde van het pand niet wordt aangetast. In dat geval kan de gemeente akkoord gaan met woningsplitsing.

Houtzagerij

Op het perceel voert de eigenaar houthandelactiviteiten uit. Daarbij wordt onder meer pakkethout op maat gezaagd. Ook is er sprake van houtopslag op het erf. Daarmee gaat de gemeente niet akkoord. Het bestemmingsplan biedt weliswaar de mogelijkheid voor nevenfuncties die ondergeschikt zijn aan woonbestemming, maar die moeten qua omvang en staat gelijk te stellen zijn aan categorie 2 van de staat bedrijfsactiviteiten. Een houtzagerij valt onder categorie 3.2. Het zagen leidt tot enige geluidsbelasting voor de omgeving. De gemeente ziet dat als een ruimtelijk onwenselijke situatie, ook omdat op het naast gelegen perceel recreatieve nevenactiviteiten worden uitgeoefend en omdat er na de woningsplitsing meerdere huishoudens te maken krijgen met de houtzagerij. Daardoor kan in de toekomst een onwenselijke situatie ontstaan. Een houtzagerij past beter op het bedrijventerrein van Ommen. Buitenopslag voor boomstammen is eveneens niet wenselijk. De gemeente stelt daarom vast dat de houthandelactiviteiten moeten zijn beëindigd, zodra de aanvraag procedure wijzigingsplan wordt ingediend.