Hardenberg

Windparken in strijd met Europees recht?

Door de redactie

De Hardenbergse VVD-fractie vraagt het college Europese regels te volgen bij de geplande realisatie van het windpark in het zoekgebied Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Volgens juridisch specialisten is de procedure die nu in Nederland wordt gevolgd in strijd met Europese regels.

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat plannen of programma's met aanzienlijke milieugevolgen voor realisatie moeten worden onderworpen aan een milieutoetsing. In Nederland worden bij windparken de effecten op het milieu getoetst aan normen die zijn vastgelegd in het zogenoemde Activiteitenbesluit. Dat is een algemene, wettelijke regeling die volgens de Raad van State niet is onderworpen aan een milieutoets omdat deze regeling niet valt onder het begrip 'plannen of programma's'. Uit het recente arrest van het Europese Hof valt op te maken dat wettelijke voorschriften wel degelijk kunnen worden beschouwd als een plan of programma. Dat kan betekenen dat de normen uit het Activiteitenbesluit alsnog moeten worden onderworpen aan een milieutoets.

Dat kan grote gevolgen hebben voor de aanleg van windparken omdat de normen uit het Activiteitenbesluit zijn gebaseerd op sterk verouderde aannames die zelf nooit zijn onderworpen aan een milieutoets. Zo wordt bij de berekening van de geluidseffecten uitgegaan van een hoogte van 75 meter, terwijl windturbines tegenwoordig 250 meter hoog zijn. Als het Activiteitenbesluit nietig wordt verklaard, kan de impact op grote windprojecten vergelijkbaar zijn met die van de uitspraak over de stikstofdepositie.

Windpark Bergentheim-Zuid

Naar aanleiding van deze ontwikkeling vraagt VVD-fractie het college om de berekeningen van de milieueffecten van het voorgenomen windpark bij Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo uit te voeren op basis van Europese regelgeving en niet op basis van het Activiteitenbesluit.

Daarnaast vraagt de fractie het college met klem omwonenden nauw bij de plannen te betrekken en draagvlak te creëren. Volgens de fractie is dit des te belangrijker nu de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines constateert dat er bij de ontwikkeling van windparken geen sprake is van een objectieve rechtsgang en nu een woordvoerder van de Raad van State bevestigt dat alleen wordt getoetst of besluitvorming zorgvuldig is genomen.