Hardenberg

Wel woningen aan Hoofdweg, niet aan Fabriekswijk

Door de redactie

B&W van de gemeente Hardenberg vinden de bouw van vier vrijstaande woningen aan de Hoofdweg in De Krim acceptabel. Wel moet de initiatiefnemer dan aantonen dat voor deze woningen, die ter hoogte van de Fabriekswijk zijn gepland, kan worden voldaan aan de geluidseisen. Met het plan van dezelfde initiatiefnemer om ook twee woningen te bouwen aan de Fabriekswijk gaat het college niet akkoord.

Nieuwe woningen moeten ruimtelijk en stedenbouwkundig inpasbaar zijn, passen in het gemeentelijke woningbouwprogramma en voldoen aan milieutechnische voorwaarden. De stedenbouwkundige eisen leveren de meeste problemen op voor het initiatief. Eén van de voorwaarden is namelijk dat de woningen en kavels moeten worden georiënteerd op de Hoofdweg. De woningen aan de Fabriekswijk voldoen hier niet aan en dat is voor de gemeente reden om de bouw deze woningen niet toe te staan.

Over de inpasbaarheid in het woningbouwprogramma bestaan geen twijfels. Weliswaar is er woningbouw gepland op de locatie van het huidige dorpshuis wanneer de gebruikers definitief verhuisd zijn naar de in aanbouw zijnde Multifunctionele Accommodatie. Hier staan echter vooral seniorenwoningen en woningen voor starters gepland. De nieuwe woningen aan de Hoofdweg zullen hiermee niet concurreren.

Wat het milieutechnische aspect betreft is van belang dat ten zuiden van de beoogde bouwlocatie een bedrijventerrein ligt. Voor dit terrein gelden eisen op het gebied van geluidsproductie. Die eisen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van de al bestaande woningen aan de Fabriekswijk. De nieuwe woningen worden gebouwd op grotere afstand van het industrieterrein waardoor geen problemen worden verwacht. Niettemin wordt de initiatiefnemer geadviseerd om eerst een akoestisch onderzoek uit te voeren en zo zekerheid te krijgen over de haalbaarheid van woningbouw vanuit milieutechnisch oogpunt, voordat hij een bestemmingsplanwijziging aanvraagt.