Ommen

Waterschappen en inwoners samen naar de toekomst

Door de redactie

Er komt veel af op de waterbeheerders van waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Klimaatverandering en afname van de biodiversiteit en de roep om mooier landschap. Water Natuurlijk gaat ervoor om dat voor elkaar te krijgen.

Door de klimaatverandering die gaande is, wordt duidelijk dat we anders met ons water moeten omgaan dan we gewend waren. Klimaat strategieën zijn alleen effectief als het samen met bewoners en grondeigenaren gebeurt. Dat vindt Mario den Hoedt van Water Natuurlijk en kandidaat in het waterschap Vechtstromen. We zullen meer gebruik moeten maken van natuurlijke middelen, die eigen zijn aan natuurlijke beken, stelt Cees Zoon, kandidaat in het waterschap Drents Overijsselse Delta. Zo moet regenwater meer de grond inzakken, daar waar het valt. Zo zou het minder snel afgevoerd moeten worden. Meer ruimte voor sloten en beken dus. Want als meer wegstromend regenwater via de rivieren samenkomt met een rijzende zeespiegel dan zijn daar nauwelijks nog dijken tegen opgewassen. En dat kan alleen in overleg met de grondeigenaren. Water Natuurlijk ziet ook kansen voor meer biodiversiteit door een extensiever onderhoud van de watergangen waar dat kan zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Een ander maaibeheer waarbij het maaisel wordt afgevoerd en als compost wordt aangewend voor verbetering van de omliggende landbouwgronden zal bijdragen aan meer flora en fauna. Retentiebekkens in agrarische gebieden en woonwijken kunnen een natuurlijke invulling krijgen vindt Cees Zoon, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de gewenste toename van biodiversiteit en de natuurbeleving van het landschap. Particuliere tuinen kunnen vergroend worden (actie Steenbreek). Daar profiteren planten en dieren in stad en dorp van. Water Natuurlijk ondersteunt de voortrekkersrol die de waterschappen steeds meer innemen als het gaat om klimaat, natuur en recreatie. Waarbij zij toch de aloude waterbeheerders blijven. Ook uw stem is 20 maart van belang bij de waterschapsverkiezingen.