Hardenberg

Vragen over subsidie Lutten Levert

Door de redactie

De fractie van 50 PLUS Hardenberg heeft het college van B&W vragen gesteld over de subsidie van tienduizend euro die de gemeente onlangs verstrekte aan het project Lutten Levert. De fractie vraagt zich af waarom de gemeente het project nu wel met subsidie kan steunen waar de portefeuillehouder eerder aangaf dat niet te kunnen.

50 PLUS Hardenberg geeft aan dat zij, naar aanleiding van het toekennen van de subsidie voor het project Lutten Levert, met een wat ongemakkelijk gevoel blijft zitten. Tijdens de behandeling van het onderwerp Lutten Levert in de oriënterende ronde en de tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft 50PLUS Hardenberg er voor gepleit geen legeskosten te heffen. De portefeuillehouder heeft toen geantwoord dat dit geen optie was omdat Lutten Levert dan twee keer subsidie zou ontvangen: één keer via de gemeente Hardenberg en één keer via de SDE¿subsidie. 50 PLUS vindt het dan ook vreemd dat er nu wel een subsidiebedrag van tienduizend euro wordt verstrekt aan Lutten Levert.

De fractie heeft hier de volgende vragen over: Wat is de reden dat er nu wel een subsidie gegeven kan worden naast de SDE subsidie? Is er tijdens de behandeling van dit onderwerp in de Raad een antwoord gegeven om ergens van af te zijn en er niet te diep op in te gaan c.q. er nog geen goed beleid voor was? Kan het college aangeven wat het toekomstige beleid wordt ten aanzien van zonneparken en het geven van gemeentelijke subsidies? Hiervoor zal dan toch een stuk beleid moeten worden gemaakt om geen willekeur c.q. precedentwerkingen in de hand te werken. Is het College bereid hiervoor een beleid op te stellen? Zo ja, wanneer kan de Raad dit voorstel tegemoet zien? Zo nee, wat is daarvan de reden?