Hardenberg

Verbetering comfort in de Matrix

Door de redactie

Het college van B en W Van de gemeente Hardenberg heeft besloten om in te stemmen met de verduurzaming en verbetering van de installaties van het multifunctionele gebouw de Matrix in Hardenberg in het jaar 2023.

Het gaat om een investering van 1.716.000 euro inclusief BTW en verwachte loon- & prijsstijgingen. Dit bedrag wordt opgenomen in de Kadernota 2020 voor de jaarschijf 2023. Het multifunctionele gebouw de Matrix is bijna twaalf jaar in gebruik. Ervaring leert dat in de Matrix met name op het gebied van een gezond en comfortabel binnenklimaat, de resultaten en ervaring te wensen overlaten. Er zijn in de loop der jaren meerdere onderzoeken geweest naar de klachten en het bleek dat de luchtkwaliteit te wensen over liet.

Er zijn meerdere aanpassingen gedaan aan de installaties echter deze hebben niet de gewenste verbeteringen laten zien. Met de aanpassing van de ruimten van de kinderopvang is gekozen om de installaties grondig aan te passen. De ervaring van de gebruikers zijn positief. In 2018 is de buitenzonwering aan de zonzijdes van het gebouw geplaatst, waardoor een aanzienlijke reductie van de warmtelast heeft plaatsgevonden. De huidige gebruikers hebben aangegeven tevreden te zijn met de oplossingen.

Voor een duurzaam en gezond gebouw is meer nodig. Geadviseerd wordt om het hele gebouw aan te passen zoals dit de aanpassing van het gedeelte van de kinderopvang ook gebeurd is. Voorgesteld wordt om het ventilatiesysteem te optimaliseren en koeling toe te passen. De verwachting is dat met deze aanpassingen het comfort in het gebouw sterk verbetert. Besparing op energie is naar verwachting nihil, met name door de toepassing van de koelinstallatie. Op dit moment vind er onderzoek plaats naar de haalbaarheid van de aanleg en exploitatie van een warmtenet.

Hierbij wordt ook gekeken naar een net in Marslanden met aansluiting van de Matrix. Mocht dit project doorgang vinden, wordt voorgesteld om het gebouw aan te passen zodat kan worden aangesloten op het warmtenet. Een gedeelte van bovenstaande installatietechnische aanpassing zal dan worden gewijzigd. Verwacht wordt dat dit binnen het totale financiële plaatje zal vallen.