Hardenberg

Vechtstromen investeert in de regio

Door de redactie

Vechtstromen investeert tot en met 2024 32 euro miljoen extra in projecten voor verbeteringen van onder andere rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het vasthouden van water en duurzame energieopwekking. In totaal investeert het waterschap van 2021 tot en met 2024 183 miljoen euro in de regio. Hiermee geeft het waterschap een antwoord op de uitdagingen voor het waterbeheer in de regio, een impuls aan de waterbouw en regionale economie en draagt het waterschap bij om goed en 'groen' uit roerige tijden te komen.

Dit is de korte samenvatting van de meerjarenverkenning die op 23 september door het algemeen bestuur van het waterschap is vastgesteld. Volgens watergraaf Stefan Kuks en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) heeft Vechtstromen te maken met grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Kuks: "Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn hiervan een levend bewijs. Het vraagt om een nieuwe balans in 'te nat en te droog' in ons waterbeheer. We moeten meer water vasthouden in ons gebied. Daarnaast is ons gebied, met zijn vele kleine beekjes met relatief weinig water, extra vatbaar voor problemen met de waterkwaliteit, zoals microplastics en medicijnresten. Ook dit vraagt aandacht om de Europese afspraken rondom de Kaderrichtlijn Water te behalen. Verder vinden we dat we als overheid een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van CO2". Stegeman vult aan: "Tegelijkertijd willen we daarbij de hoogte van onze belastingtarieven niet uit het oog verliezen. Want we zijn nu één van de waterschappen in Nederland met de laagste belastingtarieven en willen een belangrijke investeerder en werkgever in de regio blijven. Dat vroeg om keuzes van het algemeen bestuur, zeker met coronapandemie en de stikstofcrisis in ons achterhoofd".

Samenvatting meerjarenverkenning

Het algemeen bestuur heeft onder andere besloten om te investeren in vergroening, het versterken van ecologie en biodiversiteit door ons waterschapswerk. Ook trekt Vechstromen geld uit voor het versnellen van het onderhoud aan onder andere dertien rioolwaterzuiveringen, stuwen en gemalen. Dit is essentieel voor het dagelijkse waterbeheer en voor de realisatie van de uitdagingen voor klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. De doelstellingen Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit) wil het waterschap al in 2027 grotendeels behalen. De renovatie van drie rioolwaterzuiveringen vraagt meer tijd. Vechtstromen wil in 2030 energieneutraal zijn. Vechtstromen wil 32 miljoen extra genereren voor de realisatie van projecten, het waterbeheer en de uitdagingen voor klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

De uitkomsten van de meerjarenverkenning zijn het uitgangspunt voor de activiteiten en de begroting 2021 die het algemeen bestuur later dit jaar vaststelt.