Hardenberg

Varkenshouder mag uitbreiden

Door de redactie

Een oude varkensstal aan de Schuineslootweg in Schuinesloot mag worden vervangen door een ruim twee keer zo groot exemplaar. De varkenshouder mag de stal bovendien deels buiten het bestaande bouwvlak bouwen. B&W van de gemeente Hardenberg stemmen in een planologische principe-uitspraak in met het verzoek. Wel geldt als voorwaarde dat de ammoniakuitstoot niet mag toenemen.

De stallen in Schuinesloot worden gebruikt door een varkenshouder uit Slagharen. Het betreft hier nog geen emissiearme stalsystemen, waardoor het bedrijf op deze locatie nog niet voldoet aan het Besluit Emissiearme Huisvesting. Om hier toch varkens te mogen houden maakt de varkenshouder gebruik van een alternatieve maatregel om de uitstoot omlaag te brengen: de stoppersmaatregel "minder dieren". In plaats van de 1.960 varkens waarvoor een milieuvergunning is verstrekt, mogen er tot 2020 maximaal 1.097 dieren worden gehouden. De varkenshouder wil nu investeren in emissiearme technieken. Om het bedrijf levensvatbaar te houden acht de eigenaar uitbreiding van de veestapel nodig. Daarom wil de varkenshouder één van de twee verouderde stallen van circa 850 m2 vervangen door een moderne stal van 1900 m2 met ruimte voor circa 1.650 vleesvarkens. Hoewel het plan gepaard gaat met een uitbreiding in dieren, is er volgens aanvrager sprake van een forse afname van ammoniakemissie en blijft de fijnstofemissie nagenoeg gelijk. Met de nieuwe stal zal het bedrijf weer voldoen aan het Besluit Emissiearme Huisvesting.

Het principeverzoek bevat onvoldoende informatie om de emissie te kunnen controleren, maar omdat er ruim wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen vindt het college het voldoende aannemelijk dat luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het plan. Bij een aanvraag omgevingsvergunning zal wel nader onderbouwd moeten worden dat de uitstoot niet toeneemt. Ook moet dan onderbouwd worden dat wordt voldaan aan de normen uit de Geurverordening Hardenberg.

Bouwvlak

Omdat er binnen het bestaande bouwvlak niet voldoende ruimte is voor de grotere stal, heeft de varkenshouder verzocht buiten het bouwvlak te mogen bouwen. In het veenontginningslandschap waarin dit bedrijf gevestigd is, worden bouwvlakken met een grootte van maximaal 1,5 hectare als passend beschouwd. In dit geval blijft het bouwvlak, ook in de nieuwe situatie, minder dan 1 hectare groot. Daarom gaat het college akkoord met het bouwen buiten het bestaande bouwvlak.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer