Hardenberg

Hardenberg wil haven uitbreiden

Door de redactie

De gemeente Hardenberg wil de bestaande haven optimaliseren. Zo moet ruimte ontstaan voor circa twintig ligplaatsen en twee ligplaatsen voor grote boten, langs de kade wordt ruimte gecreëerd voor extra plaatsen. Daarnaast gaat de gemeente de haalbaarheid van het in ere herstellen van de Gedempte Haven verkennen.

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Met het maken van extra aanlegplaatsen in het VechtparkHardenberg, zorgt de gemeente dat de bootjes kunnen aanleggen en vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Ook hebben inwoners en ondernemers bij de gemeente gevraagd om (vaste) ligplaatsen.

In de eerste helft van 2019 is tijdens werksessies samen met omwonenden en betrokkenen als natuurorganisaties, watersporters en ondernemers een drietal scenario's gemaakt. De scenario's richten zich op het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven). Het eerste scenario is het in ere herstellen van de Gedempte Haven door de huidige parkeergarage gedeeltelijk om te vormen tot haven. In het tweede scenario wordt een haven aangelegd tussen de Voorstraatbrug en Prins Bernardbrug. Het derde scenario is het optimaliseren van de bestaande haven als tijdelijke oplossing en gebruik van de kade in de omgeving van de haven voor het aanleggen van boten. De drie scenario's zijn in mei gepresenteerd. De drie scenario's inclusief alle reacties zijn verwerkt in een rapportage die is na te lezen op www.vechtparkhardenberg.nl.

Het college van B&W heeft besloten het derde scenario verder uit te werken: optimaliseren van de bestaande haven. Binnen dit scenario wordt de capaciteit van de haven vergroot tot circa twintig ligplaatsen en komen er twee ligplaatsen voor grotere boten zoals de rondvaartboot of historische schepen. Daarnaast is er langs de kade ruimte voor extra ligplaatsen.

"Logische keuze"

Wethouder Alwin te Rietstap: "We zien dat de voorkeur van de deelnemers aan de sessies unaniem uit gaat naar het eerste scenario waarbij de Gedempte Haven in ere wordt hersteld. Het omvormen van de huidige parkeergarage is echter complex. Voor nu is optimalisatie van de bestaande haven een logische keuze. Door dit derde scenario nu eerst op te pakken, bieden we de mogelijkheid voor bootjes om aan te leggen. Daarbij kan optimalisatie van de bestaande haven dienen als opmaat naar mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven. Daarom gaan we nu ook al een verkenning uitvoeren naar de technische en financiële haalbaarheid van het eerste scenario".

Nadat het plan verder is uitgewerkt, wordt in 2020 een start gemaakt met de optimalisatie van de bestaande haven. Om te zorgen voor voldoende aanlegplaatsen in het huidige vaarseizoen, worden tijdelijke drijvende steigers aangelegd.

Havenreglement

In de werksessies kwam ook naar voren dat er momenteel te weinig is geregeld rondom de haven. De omwonenden en betrokkenen zien hiervoor graag duidelijke regels. Daarom is een havenreglement vastgelegd wat wel en niet mag in de haven Hardenberg. Er zijn plekken aangewezen voor passanten, voor verhuur van boten en/of kano's en seizoenplaatsen. In het havenreglement staat hoe men een plek kan innemen en hoe men in aanmerking kan komen voor een verhuur- of seizoenplaats.

In het reglement is ook geregeld dat er ligplaatsgeld wordt geïnd. Dat is nodig om het wisselen van boten te stimuleren. Het tarief voor een nacht bedraagt 1,25 euro per strekkende meter bootlengte. Vaarrecreanten kunnen voor betaling gebruik maken van de Bluewater­app. De gemeente gebruikt het ligplaatsgeld voor het beheer van de haven. Het havenreglement treedt direct in werking. De gemeente neemt contact op met booteigenaren wiens boot in de haven ligt over het betalen van ligplaatsgeld. Nadat de haven in Hardenberg geoptimaliseerd en uitgebreid is, wordt het havenreglement opnieuw tegen het licht gehouden.