Hardenberg

Tuincentrum mag onder voorwaarden uitbreiden

Door de redactie

B&W van de gemeente Ommen zijn bereid medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening voor het uitbreiden van een tuincentrum aan de Balkerweg in Ommen. Daarmee moet tegelijk niet vergunde bebouwing die al is gerealiseerd worden gelegaliseerd.

Aan de Balkerweg runt de initiatiefnemer een tuincentrum met hovenierstak. Grondverzet is onderdeel van de werkzaamheden als hovenier. In 2018 diende hij een principeverzoek in voor uitbreiding van de terreinopslag, dit naar aanleiding van diverse gesprekken met de gemeente vanwege handhaving. Destijds was er namelijk al sprake van de opslag van bestratingsmateriaal en grondverzet op terrein dat een agrarische bestemming heeft. Ook staan er niet vergunde gebouwen op het terrein, wat eveneens strijdig is met het bestemmingsplan. Om die strijdigheden te legaliseren is een bestemmingsplanherziening nodig.

Naast het legaliseren van bovenstaande strijdigheden wil de initiatiefnemer ook een zeefmachine plaatsen om tuinafval te kunnen zeven. Het destillaat zal gebruikt worden voor de houtgestookte kachel die het bedrijf verwarmt tijdens de koude maanden. Ook wil hij aan de Balkerweg een parkeerplaats realiseren voor werknemers van het tuincentrum.

Voorwaarden

Het college van B&W wil in principe medewerking verlenen aan de plannen, mits de ondernemer kan voldoen aan de eisen die aan nieuwe ontwikkelingen zijn gesteld in het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP), Landschapsontwikkelingsplan Ommen en het provinciaal beleid voor de Groene Omgeving. Zo zal de ondernemer moeten aantonen dat er draagvlak is bij belanghebbende partijen, dat het initiatief bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid van de buurt, en dat negatieve effecten op de omgevingskwaliteit, leefbaarheid of duurzaamheid voldoende worden gecompenseerd. Verder mogen de gewenste ontwikkelingen geen risico vormen voor beschermde waarden, zoals natuur en water. Ook moet de ondernemer de geplande uitbreiding zo inrichten dat het naastgelegen recreatieterrein niet te maken krijg met ongewenste bebouwing of permanente machines naast het terrein. Hem is bovendien aangeraden akoestisch onderzoek te laten verrichten naar de geluidsbelasting op de naastgelegen recreatiewoningen.

Parkeerplaats niet langs de weg

De door de ondernemer gewenste parkeerplaats langs de Balkerweg wordt door het college gezien als onwenselijk, met name omdat die vanwege de ligging duidelijk zichtbaar zal zijn vanaf de weg. Daarbij gaat het niet om een parkeerplaats voor klanten waarvoor een ligging dicht bij de entree logisch zou zijn, maar voor het eigen personeel dat niet gebonden is aan een bepaalde toegang. De parkeerplaats kan daarom ook elders op het terrein worden gerealiseerd, met een betere landschappelijke inpassing.

Vervolgprocedure

Op dit moment is er nog sprake van een principeverzoek. Bij een vervolgprocedure moet de initiatiefnemer aantonen hoe hij heeft getracht draagvlak te verkrijgen bij alle belanghebbenden in de omgeving. Bij de formele procedure is er mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.