Hardenberg

Toch voorlopig geen vergunning voor zonnepark Westeindigerdijk Kanaalweg Oost?

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten

Afgelopen dinsdag is in de Tweede kamer een motie aangenomen om tijdelijk geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan. De motie, waarover aanstaande dinsdag gestemd is, luide als volgt:

'Constaterende dat het CBS concludeert dat zon op land veel sneller is gegroeid dan zon op dak;

• overwegende dat het kabinet naar aanleiding van de motie-Dik-Faber c.s. werkt aan een zonneladder en de verankering daarvan in de Nationale Omgevingsvisie;

• overwegende dat 95 procent van het dakpotentieel nog niet is benut, onder andere omdat regelgeving nadelig uitwerkt voor zon op dak;

• overwegende dat er behalve op daken nog veel mogelijkheden zijn voor zonneparken op vuilstorten en langs snelwegen, bijvoorbeeld;

• verzoekt de regering, er met de decentrale overheden voor te zorgen dat er in de aanloop naar de Regionale Energiestrategieën geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden worden goedgekeurd en lopende vergunningen te toetsen aan de ophanden zijnde zonneladder;

• verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover en over aanpassing van regelgeving voor 1 juli 2019 te informeren en daarbij tevens aan te geven op welke wijze kaders conform de zonneladder worden meegegeven aan de Regionale Energiestrategieën.'

Afgelopen dinsdag 21 mei gaf de gemeenteraad het fiat om het plan zonnepark Westeindigerdijk-Kanaalweg Oost ter inzage te leggen ondanks felle en beargumenteerde bezwaren van omwonenden om op deze locatie een zonnepark aan te leggen.

Tijdens de vergadering bleek dat de ontwikkelaar LC Energy al opdracht gegeven had aan de netwerkbeheer Enexis om de werkzaamheden op te starten voor het zonnepark.

Toch vreemd dat zo'n ontwikkelaar dat kan doen ondanks dat het plan nog niet eens ter inzage is geweest voor een aanvraag van de omgevingsvergunning. De wethouder gaf in een eerdere vergadering aan dat de kosten circa 300.000 euro zouden bedragen. Zo'n ontwikkelaar neemt niet gewoon zo'n risico. Van wie heeft hij al goedkeuring /instemming ontvangen? De ontwikkelaar wil ook een fonds opstarten voor dit park, welk risico neemt hij dan met het geld van de participanten?

Binnen de gemeente is het dus gewoon starten met bouwen en dan later de vergunning. Inderdaad het motto Hardenberg de kracht van gewoon doen. Laten we eerst kijken welke alternatieven er zijn en niet aan de leidraad van ontwikkelaar iets bouwen waar we spijt van hebben als gemeenschap. Het is tenslotte ons geld welke als subsidie naar zonneparken gaat.

Vr.gr.

Jan Souwman

Boterbloem 25Baalderveld