Hardenberg

Tarieven beschermd wonen 2020 vastgesteld

Door de redactie

Voor de uitvoering van de ondersteuning in de vorm van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2020 is het noodzakelijk dat het college een aantal tarieven vaststelt in het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp.

In dit uitvoeringsbesluit heeft het college onder andere de hoogte van de persoonsgebonden budgetten (pgb's) beschermd wonen en de vergoedingenlijst pgb-budgetten beschermd wonen eerder vastgesteld. Jaarlijks worden deze tarieven door de centrumgemeente Zwolle bijgesteld en regionaal opnieuw vastgesteld. Dit voorstel geeft daar invulling aan. Parallel aan het besluit in het college van de gemeente Ommen aangaande bovenstaande nemen ook de andere colleges in de regio IJssel-Vecht hierover een besluit.

Doelstelling

Door het vaststellen van de pgb-budgetten beschermd wonen ontvangen de cliënten met een pgb beschermd wonen ook in 2020 een budget, waarmee zij in staat worden geacht beschermd wonen-voorzieningen in te kopen die passen bij de vastgestelde ondersteuningsbehoefte. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de participatie en zelfredzaamheid van de inwoners in de centrumgemeenteregio en in de gemeente Ommen in het bijzonder, die voor een bepaalde periode afhankelijk zijn van beschermd wonen. Met de vergoedingenlijst pgb beschermd wonen geeft het college duidelijkheid wat met het pgb beschermd wonen bekostigd mag worden en tegen welk tarief.

Consequenties & Risico's

Het is niet uitgesloten dat het niet indexeren van het pgb-budget beschermd wonen in individuele situaties gepaard gaat met bezwaren. Het standpunt van de regiogemeenten is dat inwoners ook met een niet geïndexeerd pgb-budget een passende voorziening in kunnen kopen.

Participatie

Wijziging in de tarieven van de pgb's 2020 (ten opzichte van 2019) en de vergoedingenlijst wordt gezien als een wijziging van technisch-administratieve aard. Bovendien is geen sprake van een beleidswijziging ten opzichte van eerdere jaren aangezien de gebruikelijke systematiek is gehanteerd. Hierover is dan ook geen advies ingewonnen bij cliënten en/of aanbieders.

Financiën

De door de centrumgemeente Zwolle begrote inkomsten en uitgaven ten aanzien van beschermd wonen zijn in balans. Daarbij is rekening gehouden met de voorliggende aanpassing van de pgb-tarieven beschermd wonen. Inwoners met een pgb-budget beschermd wonen worden door de Centrale Toegang van de GGD op de hoogte gebracht van de hoogte van het budget voor 2020.