Hardenberg

Sluiting van kerkgebouwen noodzakelijk

Door de redactie

Op dinsdagavond 7 juli heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hardenberg Heemse een nieuwe stap gezet in het proces gebouwen.

In een nieuwsbrief aan de leden laten ze het volgende weten. Sinds de fusie Hervormd gemeente en de Gereformeerde kerk in 2006 is de Protestantse Gemeente Hardenberg met een derde in ledenaantal gekrompen, van 12.000 naar 8.000 leden in 2020. De jaarlijkse begrotingen laat al jaren een dalende trend zien en sluit al enkele jaren negatief. Op basis van de jaarlijkse verliezen is het noodzakelijk te snoeien in onze kosten. Daarvoor heeft de Protestantse Gemeente in het jaar2018 een beleidsplan 'Snoeien om te bloeien' vastgesteld. In dit plan is aangegeven dat pastoraat belangrijker is dan gebouwen. Door twee kerkgebouwen uit de exploitatie te halen komt er financiële ruimte.

Hoftekerk/De Schakel blijft voor vieringen

Bureau Silas ( Kerkelijk Waardebeheer ) heeft een onderzoek naar de gebouwen infrastructuur gedaan en een voorstel ingediend. De wijkkerkenraden, de Centrale Jeugdraad en het College van Kerkrentmeesters hebben de afgelopen maanden kunnen studeren op deze scenario's en een advies geformuleerd met een keuze voor een bepaald scenario. Op basis van deze adviezen heeft de Algemene Kerkenraad nu unaniem een voorgenomen besluit genomen. Voor de kerken in Hardenberg centrum betekent dit dat De Höftekerk / de Schakel wordt gekozen als kerklocatie voor de toekomst in Hardenberg Centrum en als vierplek voor alle reguliere en bijzondere erediensten. Voor de Stephanuskerk wordt gezocht naar een kerkelijke herbestemming. De Staphanuskerk kan wel gebruikt worden als een bijzondere locatie voor rouwen en trouwen.

Aanpassen Witte of Lambertuskerk

Voor de kerken in Heemse wordt een onderzoek ingesteld of het mogelijk is de Witte of Lambertuskerk zodanig aan te passen dat het beter geschikt is voor reguliere kerkdiensten. Ook zal in dit onderzoek worden onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn voor de Hessenwegkerk in de toekomst. Verkoop, verhuur of herontwikkeling. Het CVK wordt verzocht om op basis van dit voorgenomen besluit een financiële doorrekening te maken van de hier mee te bereiken besparingen.

Gemeenteavond

Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de reacties uit de gemeenteavond zal er een definitief besluit worden genomen. De gemeenteavond m.b.t. gebouwen centrum Hardenberg zal gehouden worden op maandag 14 september in de Höftekerk. De gemeenteavond voor Heemse zal gehouden worden op maandag 21 september in de Hessenwegkerk. Op de gemeenteavonden wordt het besluit toegelicht. Hierbij is alle gelegenheid vragen te stellen. Hoe deze avonden worden georganiseerd zal afhangen van de mogelijkheden die er zijn in verband met de maatregelen voor verspreiding van COVID-19.