Hardenberg

Sluitende begroting met ruimte voor investeringen

Door de redactie

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg wil fors investeren in de lokale samenleving, ondanks de slechtere economische situatie. Dat blijkt uit de begroting voor 2021 en verder. Er gaat extra geld naar woningbouw en schoolgebouwen, bereikbaarheid, een samenleving waarin iedereen mee kan doen, duurzaamheid, de ontwikkeling van verschillende centra en sport & gezondheid. Wethouder financiën Martijn Breukelman: "We willen investeren in de toekomst, maar de lasten voor onze inwoners niet te veel verhogen. Dat is gelukt".

Volgens Breukelman is het in de huidige omstandigheden opvallend dat Hardenberg blijft investeren. "De meeste gemeenten in Nederland moeten de broekriem aanhalen of zelfs stevig bezuinigen. Hardenberg blijft niet alleen de komende jaren investeren: we zorgen ook dat er voor de volgende raadsperiode ruimte blijft om te investeren. Daarvoor is 5 miljoen euro gereserveerd. Wel blijven we voorzichtig. Een gezonde financiële huishouding gaat niet vanzelf, en natuurlijk blijft het vanwege de coronacrisis economisch een onzekere tijd". Om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, heeft Hardenberg dit voorjaar al ruim 5 miljoen euro opzijgezet. Samen met extra geld van het Rijk is de verwachting dat dit eerst voldoende is.

Mobiliteit

In de nieuwe visie op mobiliteit zijn met name schoolroutes belangrijk. Er wordt geïnvesteerd in goede fietsverbindingen van en naar de grotere kernen en de snelfietsroute tussen Hardenberg en Zwolle. Ook worden wegen aangepakt om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor het spoor, dat steeds belangrijker wordt. Er is geld beschikbaar om de stations in Mariënberg en Gramsbergen toekomstbestendig te maken door de perrons en het voorzieningenniveau te verbeteren. Ook is de (her)opening van een station in Bergentheim niet uit beeld.

Samenleving

Het college zet daarbij in op een 'inclusieve' samenleving waarin iedereen kan meedoen. Deels gaat het daarbij om toegankelijke gebouwen of een toegankelijke openbare ruimte. Zo worden de sporthallen De Citadel, De Kamp en De Binder rolstoelvriendelijker gemaakt. Maar het gaat niet alleen om fysiek toegankelijke gebouwen. Inclusief samenleven betekent ook dat kwetsbare mensen naar school of aan het werk kunnen en dat voorkomen wordt dat kinderen opgroeien in armoede en daardoor niet kunnen meedoen. Ook daarvoor trekt het college geld uit.

Duurzaamheid en economie

Ook investeert Hardenberg in het versterken van de regionale positie en economie en wordt er hard gewerkt aan een duurzaam Hardenberg. Vitale centra zijn belangrijk voor de economie. Het college wil investeren in het verbeteren van de haven in Hardenberg en het vitaal houden van de winkelcentra met de uitvoering van actieplannen. De ambities op het gebied van duurzaamheid blijven groot. Daarom is extra geld vrijgemaakt voor de uitvoering van het meerjarenprogramma duurzaam Hardenberg.

Voorzieningen

Bij een vitale samenleving hoort aandacht voor sport, bewegen en gezondheid. Het college wil daarom het buiten spelen door kinderen stimuleren en investeert in sport- en cultuuractiviteiten zodat jongeren hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen. Ook investeert het college in de sportparken in Balkbrug en Dedemsvaart en is er geld beschikbaar voor het verbeteren van Theater de Voorveghter.

Geen grote lastenverzwaring

Het college heeft willen voorkomen dat de investeringen gepaard gaan met een forse lastenverhoging voor de inwoners. De meeste heffingen en belastingen worden daarom alleen verhoogd om de inflatie te compenseren, dat betekent een tariefverhoging van 1,8%. Alleen de tarieven voor de rioolheffing gaan wat meer omhoog omdat die momenteel niet kostendekkend zijn. De hondenbelasting gaat daarentegen stapsgewijs verder omlaag. De OZB-tarieven worden in december vastgesteld. Daarbij streeft de gemeente ernaar die lasten ongeveer gelijk te houden. Bij stijgende vastgoedprijzen kunnen de tarieven wat dalen en omgekeerd. Toch levert de OZB de gemeente de komende jaren meer geld op. Deels omdat er simpelweg meer woningen komen maar vooral vanwege de groei van het volume bij niet-woningen, zoals de nieuwbouw van het ziekenhuis en het windmolenpark.

De gemeenteraad bespreekt de begroting

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 20 oktober in de oriënterende ronde en op 3 november in de raadsvergadering.