Ommen

Schuttert krijgt vergunning voor megastal

Door de redactie

Handelsonderneming Schuttert mag een varkenshouderij aan de Beerzerhooiweg 1 in Beerzerveld uitbreiden. B&W van de gemeente Ommen verlenen daarvoor een vergunning. Omdat de gewenste uitbreiding plaatsvindt op grondgebied van de gemeente Twenterand, is daarvan een Verklaring Van Geen Bedenking (VVGB) nodig. Twenterand gaf, na een aanvankelijke weigering, die verklaring af in 2018. Hoewel de situatie sindsdien is gewijzigd acht de gemeente Ommen een nieuwe VVGB niet nodig.

Op het bewuste perceel is nu een varkenshouderij gevestigd met een vergunning voor maximaal 979 varkens. Schuttert wil er een bedrijf voor 3.500 fokzeugen vestigen en vroeg daarvoor in 2016 een vergunning aan. Die aanvraag kreeg veel publiciteit omdat de gemeente Twenterand aanvankelijk geen VVGB wilde afgeven. Die gemeente wil geen megastallen op haar grondgebied. Bovendien vond een meerderheid van de Twenterandse gemeenteraad dat in de aanvraag niet werd aangetoond dat het bedrijf geen afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat van de omwonenden en dat de belangen van gebruikers van nabijgelegen gronden en agrarische bedrijven niet worden aangetast. In 2018 gaf Twenterand de VVGB toch af omdat de planologische weigeringsgronden die de gemeente wilde aanvoeren alleen gelden voor nieuwbouw en niet voor uitbreiding van bestaande bedrijven én omdat de situatie met betrekking tot geur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie beter zou worden dan in de huidige situatie.

Situatie gewijzigd

Na het verlenen van de VVGB zijn echter de wettelijke geurnormen gewijzigd en dat heeft gevolgen voor de onderbouwing van de omgevingsvergunning wat betreft geuruitstoot. Die neemt nu toe in plaats van af, maar blijft wel binnen de wettelijke normen. De wijziging heeft ook tot gevolg dat de VVGB die Twenterand verleende is gebaseerd op verouderde wetgeving en een niet meer bestaande situatie. Van een verbetering van de geur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie is nu immers geen sprake meer. Ommen heeft daarom juridisch advies ingewonnen bij de huisjurist en die concludeert dat een nieuwe VVGB niet nodig is omdat Twenterand bij de verlening ervan niet heeft opgemerkt dat een verbetering van woon- en leefklimaat de reden is om tot verlening over te gaan. Ommen zal Twenterand wel op de hoogte stellen van het verlenen van de vergunning.

Petitie

Naast de uitbreidingsplannen aan de Beerzerhooiweg heeft Schuttert ook plannen voor een opfokbedrijf voor 14.000 biggen aan de Knolsdijk, eveneens in Beerzerveld. Die plannen leidden vorig jaar tot felle protesten. Een petitie tegen de komst van deze megastal werd duizenden keren ondertekend. Over die plannen moet Ommen nog een beslissing nemen.