Hardenberg

Schuren maken plaats voor woningen

Door de redactie

De eigenaar van een voormalig varkensbedrijf aan de Wielenweg in Radewijk wil de varkensschuren graag vervangen door woningen. Met een beroep op de Rood voor Rood regeling wil hij de schuren vervangen door maar liefst vijf woningen. Daarnaast wil hij de bestaande woning (de voormalige boerderij) graag splitsen in twee woningen.

unknown

De Rood voor Rood regeling maakt de bouw van meerdere woningen mogelijk, mits er voldoende oppervlakte aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt. Voor elke 850 vierkante meter aan gesloopte bedrijfsgebouwen kan een extra bouwkavel voor een woning worden verkregen. Voorwaarde is wel dat de extra kavels nodig zijn om de sloopkosten te kunnen dekken. De gesloopte stallen hebben samen een oppervlakte van ruim vijfduizend vierkante meter, ruim voldoende dus voor vijf woningen. Afgaande op de grondprijs op het bewuste perceel, is het ook reëel te veronderstellen dat er echt vijf kavels moeten worden verkocht om de sloopkosten te dekken.

Addertje

Er zits echter een addertje onder het gras. Het erf is te klein voor de bouw van vijf woningen. Drie woningen moeten daarom op een andere locatie worden gebouwd. De Rood voor Rood regeling biedt daar ook de ruimte voor. Het kan echter mogelijk zijn dat de grondprijs op die andere locaties hoger is dan op het perceel aan de Wielenweg. Dat kan betekenen dat er slechts vier kavels hoeven te worden verkocht om de kosten van de sloop te dekken. De gemeente zal daarom alleen medewerking verlenen aan de bouw van vijf woningen als vooraf van elk perceel de getaxeerde grondprijs is overlegd en wanneer daaruit blijkt dat al die kavels moeten worden verkocht om de sloopkosten te dekken.

Woningsplitsing

Ook het splitsen van de voormalige boerderij in twee woningen is in principe mogelijk. Wel moet de eigenaar een ruimtelijk kwaliteitsplan indienen waaruit blijkt dat de inpassing van de woning op het erf en in het landschap voldoet. De uiterlijke verschijningsvorm moet daarbij één woning blijven. De door de eigenaar gewenste inrichting van het erf voldoet echter niet aan de criteria. De eigenaar zal daarom een nieuw ruimtelijk kwaliteitsplan maken met een andere erfinrichting. Als dat plan voldoet aan de eisen zal de gemeente medewerking verlenen aan een bestemmingsplanherziening.