Hardenberg

Provincie: stikstofpuzzel is nog niet gelegd

Door de redactie

Het kabinet heeft een fors pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. De provincie Overijssel ziet samen met andere provincies het wetsvoorstel als een belangrijke mijlpaal. Ook de vrijstelling voor de bouw is hard nodig om de woningbouwopgave mede mogelijk te maken. Maar hoewel het gaat om een forse investering, vinden de provincies ook dat de aanpak van het kabinet nog te weinig stikstofvermindering oplevert.

Een struikelblok voor een structurele oplossing van het stikstofprobleem is de legalisering van situaties die onder de PAS ter goeder trouw zijn ontstaan, maar door de Raad van State uitspraak illegaal zijn geworden. Het bieden van zekerheid over deze zogenoemde meldingen biedt sectoren, waaronder de landbouw en de industrie, de mogelijkheid stappen vooruit te zetten. Provincies zijn dan ook van mening dat de meldingen en andere oude PAS-problemen met voorrang door het Rijk moeten worden opgelost. De provincies zullen blijven aandringen op een vlotte afhandeling.

Bronmaatregelen nodig

Het huidige pakket van maatregelen is omvangrijk, maar biedt zoals het er nu naar uitziet tot 2030 nog onvoldoende perspectief voor economische ontwikkeling en woningbouw in veel gebieden. De provincies pleiten daarom voor een aanvullend pakket aan bronmaatregelen. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher vindt dat daarbij ook buiten de agrarische sector naar mogelijkheden moet worden gezocht. Hij denkt bijvoorbeeld aan de zee- en binnenvaart en de industrie. "Bij voorkeur door ondernemers met subsidies of fiscale voordelen te stimuleren om innovatieve emissiebeperkende maatregelen te nemen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: verduurzaming van bedrijven en stikstofreductie".

Stikstofregistratie

Om de stikstofpuzzel te leggen is er speelruimte nodig om de schaarse stikstofruimte zorgvuldig te verdelen. De provincies gaan daarvoor een nieuw hulpmiddel inzetten. Dat doen de twaalf provincies in samenwerking met het Rijk. Het is een administratief systeem om ruimte die vrijkomt vast te leggen. In eerste instantie gaat dat om vrijgemaakte ruimte door onder meer opgekochte bedrijven, andere maatregelen die provincies nemen en ruimte die vrijvalt bij extern salderen waar provincies bij betrokken zijn.

Deze ruimte kunnen provincies in een later stadium (naar verwachting voorjaar 2021) weer gebiedsgericht uitgeven voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ook wordt onderzocht hoe vrijgevallen ruimte van bedrijven kan worden opgevangen. De provincies zijn als bevoegd gezag de partij die een start met het systeem maken.

We zijn er nog niet

De provincies willen in samenwerking met het Rijk, andere overheden en sectoren in de komende periode een bijdrage leveren aan de aanpak van stikstofproblematiek in samenhang met andere gebiedsopgaven. De provincies zijn hierbij als verantwoordelijke voor natuurbeleid, vergunningverlener en gebiedsregisseur een belangrijke schakel. "De provincies zien dit maatregelenpakket als een eerste belangrijke stap, maar wij zijn er nog niet", aldus Ten Bolscher.

Lees hier de uitgebreide reactie van de gezamenlijke provincies op het stikstofpakket van het kabinet: https://nieuws.ipo.nl/kabinetsmaatregelen-stikstof-schept-ruimte-maar-de-puzzel-is-nog-niet-gelegd/.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer