Ommens nieuws

Pilot met bollenteelt bij waterwingebieden

Door de redactie

De gemeenteraad van Ommen buigt zich op donderdag 10 oktober over de vraag of de gemeente medewerking gaat verlenen aan een pilot met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden. In de pilot werken waterbedrijf Vitens en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) samen om te komen tot een manier van bollenteelt waarbij geen voor het grondwater schadelijke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

In de pilot werken Vitens, KAVB en gemeente Ommen samen om bollenteelt mogelijk te maken in de waterwingebieden Archemerberg, Hammerflier en Witharen. Vitens en KAVB hebben samen een lijst met bestrijdingsmiddelen opgesteld die niet in het grondwater terecht mogen komen. Deze middelen zullen de bollentelers dan ook niet gebruiken. Er zal worden gecontroleerd op uitspoeling van deze middelen naar het ondiepe grondwater. Op basis van deze controles vindt jaarlijks een herbeoordeling plaats van de lijst van 'verboden' middelen.

De pilot heeft niet alleen betrekking op waterwingebieden zelf. Waterwinning trekt namelijk grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het grondwaterbeschermingsgebied. Deze intrekgebieden 'leveren' feitelijk het grondwater voor de drinkwatervoorziening. De pilot heeft ook betrekking op deze intrekgebieden.

Omwonenden

Aanvullend op de pilot maken gemeente en KAVB afspraken over hoe rekening te houden met omwonenden. Bollenteelt stuit nogal eens op maatschappelijke onvrede, omdat er zorgen zijn over de effecten van de bollenteelt (met name vanwege het bestrijdingsmiddelengebruik) op de gezondheid.

Tijdelijke vergunning

Om de pilot mogelijk te maken wordt een tijdelijke omgevingsvergunning verstrekt voor het telen van bollen in grondwaterbeschermingsgebieden. In Ommen geldt namelijk al jaren een verbod op bloembollenteelt, dat is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied uit 2010. De tijdelijke vergunning is geldig voor de duur van de pilot. Die duurt vijf jaar, ingaande op 1 januari 2020. Na drie jaar wordt tussentijds beoordeeld of de pilot met worden voortgezet. De tijdelijke vergunning geldt alleen voor telers die deelnemen aan de pilot, voor telers die niet meedoen blijft het verboden bollen te telen in waterwingebieden.