Hardenberg

Permanente bewoning recreatiewoningen lost ook problemen op

Door de redactie

Politiek geeft mening over bijgaande stelling, gemaakt door OpKoers.nu

OpKoers.nu

In de gemeente Hardenberg is een wachtlijst voor woningzoekenden. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning blijft het echter lastig om een woonplek te vinden. Woningstichting De Veste wil deze mensen een thuis bieden en plaatst in samenwerking met de gemeente Hardenberg 'Tiny Houses'. OpKoers.nu steunt dit van harte maar denkt dat het toestaan van permanent wonen op sommige recreatieparken meer zoden aan de dijk zet en vele ambtelijke uren inzet bij het handhaven van 'tijdelijke bewoning' en uitzetting overbodig maakt. Ook worden mensen die echt in de knel zitten geholpen. Die hebben niet uit weelde voor wonen op een recreatiepark gekozen.

PvdA

Dat is het onderzoeken waard. Recreatiewoningen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te recreëren. Maar er zijn omstandigheden denkbaar dat er ook permanente bewoning mogelijk is. Ook hier is leegstand immers onwenselijk. We denken hierbij aan huisvesting voor arbeidsmigranten, vormen van beschermd zelfstandig wonen en woningzoekenden die een overbruggingswoning zoeken. Ook zou je kunnen verkennen om permanente bewoning van recreatiewoningen door ouderen toe te staan als daar belangstelling voor is. Dan komen er weer gezinswoningen vrij voor starters. Die recreatieparken die onvoldoende mee kunnen doen in de recreatiemarkt zouden hierop in kunnen springen. Dat vraagt echter wel om een aangepast beheer.

VVD

Dat zou zeker waar kunnen zijn. Daarom wordt er nu ook onderzoek verricht door de provincie, er zijn twee recreatieparken uit onze gemeente opgenomen in het onderzoek. Wij kijken uit naar de uitkomsten.

50 Plus

50PLUS Hardenberg is voorstander van het permanent bewonen van een recreatiewoning. Dit wel onder de voorwaarden zoals door de Provincie Overijssel is vastgesteld in het Provinciale beleidskader. Door een recreatiewoning een woonbestemming toe te kennen voor zover de recreatiewoning al voor 2003 permanent bewoond werd en deze permanente bewoning sindsdien onafgebroken is voortgezet voor zover:

a. Voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor bestaande reguliere woningen. b. Voldaan wordt aan relevante milieu- en regelgeving. c. De recreatiewoning staan in Stads- en Dorpsgebieden die zijn aangewezen als E.H.S. En Nationaal Landschap (E.H.S.: Ecologisch Hoofdstructuur van Nederland).

CDA

Er is herijking van beleid nodig over wanneer wel en wanneer permanent wonen niet is toegestaan.

Het CDA vindt dat een recreatiewoning is bedoeld voor recreatie. Recreëren is iets anders dan er permanent wonen. Maar de praktijk is niet zo zwart-wit. Woon je permanent als je er jaren achtereen een x aantal nachten per jaar verblijft? En wat als je tijdelijk permanent woont omdat je je nieuwe huis nog niet in kan? Wat doe je met arbeidsmigranten in recreatiewoningen die voor veel overlast zorgen? En dan zijn er nog permanente bewoners die het park behoeden voor verloedering. Al deze voorbeelden kun je niet over 1 kam scheren, evenals het huidige gedoogbeleid.

ChristenUnie

De eerste gedachte kan dus zijn dat de stelling klopt, maar het weerspiegelt de weg van de minste weerstand. Permanente bewoning is een korte termijnoplossing voor urgente problemen en het tast daarmee in meer of mindere mate het recreatief karakter en gebruik van vakantieparken aan. De ChristenUnie is voorstander van het verbeteren van de vitaliteit van vakantieparken. Wij zijn daarom blij dat een aantal Vechtdal-gemeenten op vijf parken via de pilot Vitale Vakantieparken aan de slag gaat om te onderzoeken; of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn om de vitaliteit van de parken te verbeteren en daarmee toekomstbestendig te maken.

D66

Wij zijn al jaren voorstander van het mogelijk maken van permanente bewoning recreatiewoningen. Dat wil zeggen, als die woningen daar ook geschikt voor zijn en de vrijetijdssector niet in de weg zitten. We moeten minder rigide omgaan met ons woningaanbod, zodat ook in de toekomst er plek is voor iedereen. Zo hebben we te maken met woningen die wat betreft het gebruik al buiten de recreatie vallen, zoals Park Moskou. Maar ook andere parken die worden gebruikt om mensen tijdelijk in te huisvesten, zoals mensen in een acute situatie of tijdelijke buitenlandse arbeidsmigranten. Dit soort vragen zullen alleen maar toenemen, de doelgroepen zullen waarschijnlijk alleen maar diverser worden dus rigide vasthouden aan oude afspraken past niet meer.

GroenLinks

Maatwerk is de enige oplossing om de permanente bewoning op te lossen. Dit is dus in sommige gevallen ook het toestaan van permanente bewoning. Legaliseren is in sommige gevallen de enige juiste beslissing.