Twenterand

Onderzoek naar privatisering onderhoud begraafplaatsen

Door de redactie

In het coalitieakkoord 2018-2022 'Kernachtig & veranderend Twenterand' is opgenomen, dat onderzoek wordt gedaan naar de privatisering van het onderhoud van de begraafplaatsen. In deze adviesnota zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Hiermee is dit onderzoek afgerond.

Momenteel worden de werkzaamheden vanuit het beheerprogramma voor de begraafplaatsen bij de Soweco/Larcom weggezet. Om te kunnen beoordelen of het uitbesteden hiervan goedkoper is dan de huidige werkwijze door eigen dienst in combinatie met de Soweco/Larcom is een zogenoemd RAWbestek opgesteld door een externe partij met daarin dezelfde werkzaamheden als in het beheerprogramma. Verder is een marktconforme kostenraming van alle werkzaamheden uit het bestek opgesteld. Op deze manier is inzicht verkregen in de kosten, die een marktpartij zou rekenen voor de uit te voeren werkzaamheden. Door deze kostenraming te vergelijken met de kosten die gemaakt worden kan er een inschatting gemaakt worden of een uitbesteding aan een marktpartij goedkoper of duurder dan zelf de werkzaamheden uitvoeren. De in het bestek genoemde werkzaamheden, die door Soweco/Larcom worden uitgevoerd sluiten op een bedrag van 260.000 euro. Momenteel worden die werkzaamheden voor een bedrag rond de 180.000 euro uitgevoerd. Apart in de begroting is opgenomen een post 'onkruidbestrijding wegen/paden'. Daar waar de Larcom deze werkzaamheden uitvoert voor 11.000 euro berekent de externe partij een bedrag van 22.000 euro (marktconform). Voor het begraven hanteren ze momenteel (2019) een tarief van 729 euro. Dit wordt gedaan door de eigen dienst en is kostendekkend. Uit een prijsopgave van enkele bedrijven blijkt, dat Larcom de goedkoopste is en dit voor een vergelijkbaar bedrag kan aanbieden. Het onderhoud van de gebouwen wordt al uitbesteed aan een externe partij en is hier niet meegenomen. Slechts incidenteel wordt een klus door de eigen dienst gedaan. Buiten de onkruidbeheersing is er geen noemenswaardig onderhoud aan de wegen en paden op de begraafplaatsen. Het materieel wordt voor een belangrijk deel ingezet voor meerdere disciplines. Het onderdeel 'onderhoud begraafplaatsen' kan daar niet los van worden gezien. Uit dit onderzoek blijkt niet, dat op kosten kan worden bespaard bij uitbesteden aan een externe partij. Op grond hiervan ligt een aanpassing van de tarieven voor begraven niet voor de hand. Het is wel lastig om de 'extra' service, als luisterend oor, troostende woorden, en afhandeling van vragen, meldingen en klachten in geld uit te drukken. Wanneer de eigen mensen op de begraafplaatsen aanwezig zijn, kan hier direct op worden ingespeeld. Dit geeft een grote meerwaarde en wordt zeer gewaardeerd door nabestaanden en bezoekers aan de begraafplaatsen. Bij een marktpartij leiden alle werkzaamheden buiten het bestek tot meerkosten. Dit onderwerp maakt onderdeel uit van de doelenboom Openbare ruimte en verkeer en geeft uitwerking aan het in het coalitieakkoord opgenomen onderzoek naar de privatisering van het onderhoud van de begraafplaatsen.