Hardenberg

Ommen kiest bovenstroomse variant brug Junne

Door de redactie

Als het aan B&W van de gemeente Ommen ligt, worden de nieuwe brug in Junne bovenstrooms van de huidige brug en stuw aangelegd. De brug wordt niet toegankelijk voor landbouwvoertuigen en vrachtverkeer, met uitzondering van lokale agrariërs. Zo moet overlast door (zwaar) sluipverkeer worden voorkomen.

De bovenstroomse variant is niet de variant met het meeste draagvlak onder de bewoners van Junne. Zij hebben een voorkeur voor renovatie van de huidige brug en stuw, onder meer omdat zij vrezen dat de nieuwe brug leidt tot een toename van zwaar verkeer. Op de smalle wegen in de buurtschap zou meer zwaar verkeer leiden tot kapotgereden bermen en een slechtere verkeersveiligheid voor met name wandelaars en fietsers. Daarom pleitten zij onder meer voor een regeling die het lokale boeren mogelijk maakt om hun landen aan weerszijden van de Vecht te bereiken, maar tegelijk zwaar niet-bestemmingsverkeer weert. Aan die wens wordt in dit collegevoorstel gehoor gegeven door middel van een geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer in combinatie met een ontheffing voor lokale ondernemers. De gemeentelijke handhavingsdienst zal daar toezicht op houden.

Verkeersmaatregelen

Aan de nadrukkelijke wens van omwonenden om aanvullende verkeersmaatregelen uit te voeren wordt voorlopig slechts ten dele gehoor gegeven. Bewoners willen dat er passeerhavens worden aangelegd aan de Junnerweg en de Nieuwe Hammerweg. Die komen er op korte termijn, de gemeente ziet deze maatregel als noodzakelijk voor het gebruik van de brug.

Daarnaast willen de inwoners graag dat de zichtbaarheid in de bochten van de Junnerweg wordt verbeterd, dat er verkeersremmende maatregelen komen op de wegen die naar de brug leiden en dat er een vrijliggend fietspad langs de Stegerendijk wordt aangelegd. Deze maatregelen acht het college niet direct noodzakelijk voor het gebruik van de brug. Of die worden uitgevoerd wil het college 'in breder verband'afwegen in het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer.

Stuw

De nieuwe brug wordt zo ontworpen dat het mogelijk is om een eventuele nieuwe stuw hierin te integreren. Of er echt een nieuwe stuw moet komen is nog niet duidelijk. Waterschap Vechtstromen onderzoekt later dit jaar nog of de huidige stuw kan worden gerenoveerd of dat nieuwbouw nodig is.