Hardenberg

Wel of geen Transformatiefonds voor detailhandel

Door de redactie

De gemeente Hardenberg werkt samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren aan sterke en vitale winkelcentra. De focus ligt daarbij op de winkelgebieden in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart. De overige kernen hebben een lokale boodschappenfunctie. De ambities voor de winkelgebieden zijn vastgesteld in de detailhandelsstructuurvisie. De gemeenteraad bespreekt de visie in januari. Het voorstel is om een transformatiefonds in te zetten om de financiële drempels voor vastgoedeigenaren in de aanloopgebieden weg te nemen, zodat zij hun vastgoed of beter geschikt maken voor nieuwe functies of het vastgoed transformeren. Ook kan het fonds gebruikt worden om ondernemerschap te stimuleren.

Wat vindt uw partij van het Hardenbergs Transformatiefonds?

PvdA

De PvdA is positief over het transformatiefonds, omdat het helpt om onze winkelcentra weer aantrekkelijk te maken (en te houden). Het biedt (startende) ondernemers, maar ook eigenaars van winkelpanden, een extra duwtje in de rug. Met steun uit het fonds worden ze geholpen om hun winkel te verplaatsen naar het winkelgebied. Daardoor ontstaat weer een geconcentreerd centrum met diversiteit en zonder leegstand: dat is leuker om te winkelen, beter voor de omzet van de winkeliers en is ook nog goed voor de streekfunctie van Hardenberg.

D66

Een transformatiefonds? In de gemeenteraad heeft de fractie van D66 al gezegd dat er te weinig visie zit in de detailhandelstructuurvisie. "Eerst maar eens de handen uit de mouwen", zei de wethouder. En gaf aan dat hij ook nog niet wist hoe dat transformatiefonds gevuld moest worden. En wat mogelijke kosten zouden zijn. Dus weten we niet waar we heen gaan, wat we willen en hoe we dat gaan bereiken. Bij de vorige planvorming zagen we ook niet aankomen dat internet zo'n vlucht zou nemen. En dus zitten we nu met lege panden. Natuurlijk moet je veranderen, met de tijd meegaan. En natuurlijk moet de gemeente daarin haar steentje bijdragen. Maar dan wel met beleid, en niet met een blanco cheque. Want die tijden zijn wel voorbij wat ons betreft. Dus eerst een goed idee, dan pas het geld. En zeker niet andersom.

OpKoers.nu

"Wat vindt uw partij van het Hardenbergs Transformatiefonds". Tot op heden vindt OpKoers.nu er nog weinig van want er zit nog niks in... Het fonds zal de komende jaren gevoed moeten worden door belanghebbende ondernemers, provinciale en eventueel rijksmiddelen. Ook de gemeente kan er niet onderuit en zal haar bijdrage moeten leveren om het centrum leefbaar en aantrekkelijk te houden/maken. Wat OpKoers.nu betreft krijgen lokale ondernemers voorrang, van hen zal het moeten komen om het centrum een eigen gezicht te geven, compact, gezellig met een divers aanbod. Duidelijk is inmiddels wel dat horeca een grotere rol moet krijgen. Een dagje winkelen is wat anders dan noodzakelijk boodschappen doen. Wat OpKoers.nu betreft beginnen we met het gezelliger maken van de Markt door eenvoudige tijdelijke voorzieningen, werkt dat niet doen we volgend jaar iets anders.

GroenLinks

Onze Gemeente heeft een streekfunctie en dus een belangrijke regionale uitstraling. Toerisme, economische innovatie en onze maakindustrie staan hoog in het vaandel. Onze ondernemers, groot en klein, kunnen zonder de medeverantwoordelijkheid en ondersteuning van de overheid de grote veranderingen niet alleen tot stand brengen. Deze veranderingen zijn nodig; dat staat duidelijk in de nota Detailhandelsstructuurvisie. Voor GroenLinks is het Transformatiefonds een goede en broodnodige stap richting een toekomstbestendig beleid. Natuurlijk moet goed gekeken worden op welke wijze het Transformatiefonds ingezet gaat worden. In nauw overleg met de ondernemers en door onderzoek naar wat er nodig is zal de uiteindelijke uitvoering worden bepaald. Wij horen graag wat de ondernemers zelf willen. Samenwerken aan de toekomst en doen wat nodig is.

CDA

Het koopgedrag van burgers verandert snel en daar moet de detailhandel op inspelen. Ook de gemeente Hardenberg wil daarop inspelen met compactere winkelcentra. Een transformatiefonds is een fonds dat kan helpen om (financiële) drempels voor winkeleigenaren in de gebieden buiten het centrum weg te nemen zodat zij hun panden beter geschikt kunnen maken voor de toekomst of hun winkel kunnen verplaatsen naar de kern van een winkelcentrum. Of om investeringen te doen voor een aantrekkelijk centrum. De CDA fractie is een voorstander van een dergelijk fonds alleen vinden we wel dat het niet alleen de gemeente is, die verantwoordelijk is voor de realisatie van een dergelijk fonds. Zeker ook de ondernemers en mogelijk andere overheden zullen hun (financiële) verantwoordelijkheid moeten nemen voor het samen bouwen aan toekomstbestendige winkelcentra en leefbare (kleinere) kernen.

ChristenUnie

Recente ontwikkelingen in de retailsector raken ook onze winkelcentra. Hierdoor is het nodig een nieuwe visie te ontwikkelen die kaders geeft voor meer compacte en vitale winkelcentra in onze gemeente. Om te zorgen voor levendige winkelcentra, moeten delen van het centrum in Dedemsvaart en Hardenberg heringericht worden. Ondernemers zullen, samen met de gemeente en centrummanagement na gaan denken of hun huidige winkellocatie op de langere termijn nog steeds de juiste is. Onderzocht wordt of er voldoende financiële middelen in een Hardenbergs transformatie-fonds ingebracht kunnen worden, om met inachtneming van cofinanciering en overige randvoorwaarden, de ondernemers een laatste financiële duw in de rug te geven als het nodig is dat hun winkel verplaats wordt. Dat de ChristenUnie hier achter staat, blijkt uit het feit dat de fractie recentelijk een motie heeft ingediend waarbij aan het college opdracht is gegeven om, voor de komende begroting, financiële middelen voor dit fonds te reserveren.

VVD

Het beton in Hardenberg is nog maar net droog of het centrum blijkt veel te groot en in Dedemsvaart wordt nog druk gebouwd met ook daar leegstand tot gevolg. De voor de ontwikkeling van de centra verantwoordelijke wethouder die eerst zo groot mogelijke wilde bouwen, vindt nu met hetzelfde gemak dat het weer kleiner moet. Oorspronkelijke winkels worden getransformeerd naar een andere bestemming om de nieuw gebouwde winkels van huurders te voorzien en daar is een Transformatiefonds voor nodig. Probleem is alleen dat de gemeente geen geld meer heeft om in dat fonds te stoppen omdat ze nogal fors heeft geïnvesteerd in onder andere de ontwikkeling van nieuwe centra in Hardenberg en Dedemsvaart. Begrijpt u het nog? Ik hoop het want het lijkt er op dat de verlaging van gemeentelijke belastingen er voorlopig niet in zit.