Twenterand

Vragen over gevolgen stikstofprobleem in Twenterand

Door de redactie

De fractie van PvdA GroenLinks wil weten in welke mate de gemeente Twenterand gevolgen ondervindt van de PAS-uitspraak van de Raad van State.

Na de uitspraak is het duidelijk dat Nederland grote opgaven krijgt voor de reductie van stikstof. In de gemeente Twenterand zijn de Natura2000 gebieden de Engbertsdijksvenen en Vecht en Beneden Regge stikstofgevoelige gebieden. Ook wordt Twenterand omgeven door gemeenten waar natuurgebieden aanwezig zijn die voor stikstof gevoelig zijn.

PvdA GroenLinks heeft het college van B&W een flink pakket vragen gesteld over de stikstofproblematiek. De fractie wil onder meer weten hoe groot de nog vrij beschikbare milieuruimte is in Twenterand en of die ruimte is gespecificeerd naar gebieden. De achterliggende vraag is of inzichtelijk is of landbouw en industrie elkaar in de weg zitten en wat dat dan betekent voor zaken als werkgelegenheid, mobiliteit. Als een dergelijk gespecificeerd overzicht van de beschikbare milieuruimte ontbreekt, dan moet er onderzoek worden uitgevoerd om dit alsnog inzichtelijk te maken, vindt PvdA GroenLinks. Ook van de knelpunten rond voor stikstofgevoelige natuur wil PvdA GroenLinks graag een overzicht en ook hier geldt: als dat nog niet bestaat moet de gemeente wat PvdA GroenLinks betreft een inventarisatie uitvoeren.

Naast informatie over knelpunten binnen de eigen gemeente, vraagt PvdA GroenLinks ook naar een overzicht van bedrijven die een knelpunt vormen voor stikstofgevoelige natuurgebieden in aangrenzende gemeenten. De fractie vraagt of er in dat geval kansen liggen op het gebied van saneren, omschakelen naar natuurinclusieve landbouw of verplaatsen.

Omdat stikstof een onderdeel is van het klimaatprobleem, en gezien de ernst van de situatie waarbij Nederland op slot staat, vindt PvdA GroenLinks dat alle nieuw te ontwikkelen activiteiten moet worden gespiegeld aan een klimaattoets. De fractie wil weten of het college die mening deelt en zo ja, hoe een uitwerking daarvan er op hoofdlijnen uitziet.

Kansen

Naast alle problemen ziet PvdA GroenLinks ook kansen voor de gemeente Twenterand, met name in het forse budget dat de ministerraad heeft uitgetrokken voor de aanleg van bufferzones, natuurinclusieve landbouw en de aanleg van klimaatbossen. De fractie vraagt welke kansen het college ziet voor de diverse deelgebieden.