Hardenberg

Vragen over afhandeling schade aan woningen aan kanaal

Door de redactie

Onlangs heeft Gemeente Belangen Twenterand( GBT) vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Twenterand over de afhandeling van schade aan woningen aan kanaal Almelo-De Haandrik

GBT was van mening dat van objectiviteit bij de pandopnamens en het procesvervolg geen sprake kon zijn. Dit omdat dezelfde zaakwaarnemers:( Lees medewerkers provincie Overijssel) erbij betrokken zijn. Het college van B en W is van mening dat er wel objectiviteit is want de pandopnames worden gedaan door een externe partij Vermeer Expertise. Deze partij is geselecteerd op basis van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, waarbij deze partij op basis van de gunningscriteria als beste naar voren kwam. De zaakbegeleiders zijn provinciale ambtenaren maar die dienen als eerste aanspreekpunt voor vragen en zorgen van eigenaren. Deze zaakbegeleiders hebben geen inhoudelijke rol of verantwoordelijkheid bij het onderzoek of de schadebepaling.

Verder bevreemdt het GBT dat, in deze cruciale fase, de Stichting Kant Nog Wal niet betrokken is bij de keuze van zaakwaarnemers, terwijl de aanwonenden met schade zich uitstekend door deze stichting vertegenwoordigd voelen. GBT heeft het college gevraagd om met de Provincie in gesprek te gaan en aan te dringen op betrokkenheid van de stichting om het onderzoek naar schades, de oorzaken en de pandopnames zo transmogelijk te laten verlopen. Het college van B en W geeft aan dat de Stichting Kant Nog Wal is betrokken bij het gehele proces rondom de problematiek met betrekking tot het kanaal Almelo-De Haandrik in het algemeen en deze aanbestedingsprocedure in het bijzonder. De aanbesteding met betrekking tot de pandopnames is afgestemd met de stichting. Op wekelijkse basis zijn er contacten tussen de Provincie en de stichting Kant Nog Wal. De Stichting heeft zitting in de klankbordgroep, waarin de eigenaren van de panden zijn vertegenwoordigd.