Twenterand

Vragen over afhandeling schade aan woningen aan kanaal

Door de redactie

Gemeentebelangen Twenterand (GBT) maakt zich zorgen over de afhandeling van de schade die woningen aan het kanaal Almelo-De Haandrik hebben opgelopen door de verbreding van het kanaal. De fractie vraagt zich af de zogenaamde pandopnames, die van belang zijn voor de vaststelling van de hoogte van het schadebedrag, wel objectief worden uitgevoerd, nu blijkt dat daarbij medewerkers van de provincie zelf zijn betrokken.

Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen met de titel Kanaal Almelo-De Haandrik. Daarin werd het college onder meer opgeroepen "de provincie te vragen het onderzoek naar de schades en oorzaken transparant en in samenwerking met betrokken inwoners, verenigd in de Stichting Kant Nog Wal, uit te voeren en tot een snelle en objectieve vaststelling van schade te komen". De inloopbijeenkomst, die de provincie op dinsdag 18 juni organiseerde in Het Punt te Vroomshoop, is voor GBT aanleiding ernstig te twijfelen of de schade ook daadwerkelijk objectief wordt vastgesteld. De pandopnames worden namelijk uitgevoerd door zaakwaarnemers die niet in dienst zijn van een onafhankelijke partij, maar van de provincie Overijssel. Met een pandopname wordt de nulsituatie voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd. Voor de woningen met schade wordt de opname mede gebruikt om de oorzaak van de schade te kunnen vaststellen. De pandopnames zijn dus leidend in proces om te komen tot vaststelling van de schade en het schadebedrag. De compensatie van die schade wordt (eventueel) uitgekeerd door de provincie Overijssel. Omdat de provincie daarmee een eigen belang heeft bij de hoogte van de vastgestelde schade, kan er volgens GBT van 'objectieve vaststelling van schade' geen sprake meer zijn.

Vertrouwen

GBT stelt dat het vertrouwen van de aanwonenden in de provincie toch al niet hoog is: "toen zich in 2011 de eerste schademelders lieten horen, werden zij met een kluitje in het riet gestuurd. Dit zijn de aanwonenden zeker niet vergeten. GBT wil geen herhaling van deze historie, maar absolute objectiviteit. Alleen dat geeft vertrouwen op een goede afloop".

GBT wil graag van B&W weten of zij ook van mening zijn dat van objectiviteit bij de pandopnames en het procesvervolg geen sprake kan zijn, omdat medewerkers provincie Overijssel erbij betrokken zijn, en wat het college gaat doen om de objectiviteit te garanderen in het belang van de aanwonenden van het kanaal.

Verder bevreemdt het GBT dat, in deze cruciale fase, de Stichting Kant Nog Wal niet betrokken is bij de keuze van zaakwaarnemers, terwijl de aanwonenden met schade zich uitstekend door deze stichting vertegenwoordigd voelen. GBT vraagt B&W met de provincie in gesprek te gaan en aan te dringen op betrokkenheid van de stichting om het onderzoek naar schades, de oorzaken en de pandopnames zo transparant mogelijk te laten verlopen.