Twenterand

Verdeelregels projectsubsidie cultuur

Door de redactie

Organisaties en verenigingen die projectmatige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren in de gemeente Twenterand, kunnen voor hun activiteit een projectsubsidie cultuur aanvragen. Op deze manier worden nieuwe initiatieven gestimuleerd en kunnen bestaande initiatieven zich verder ontwikkelen.

De nieuwe verdeelregels projectsubsidies 2021-2022 zijn in overeenstemming met de doelen van de Cultuuropdracht 2021-2024. Dit betekent dat het werkveld de doelen van de cultuuropdracht opneemt in hun bestaande projecten of nieuwe projecten gaat ontwikkelen.

Het werkveld krijgt hierbij hulp van de cultuurmakelaar en de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur. Dit stelt enkele nieuwe eisen aan het werkveld, met name aan gesubsidieerde instellingen voor kunst en cultuur. Het betreft ontwikkelingen van cultuur in combinatie met sociaal, economie en ruimte. Daarbij is samenwerking met andere organisaties een voorwaarde. De gemeente blijft het werkveld informeren, op onderwerpen verbinden, faciliteren en aanjagen. De gemeente stelt middelen beschikbaar via de projectsubsidies om het experiment te financieren. Een centrale rol hierin spelen de functionarissen. Dat zijn de beleidsmedewerker, de cultuurmakelaar en de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur. Het proces rondom de projectsubsidies cultuur wordt gemonitord door het Cultuurplatform Twenterand. Dit platform geeft tevens advies aan het college over subsidieaanvragen. Voor de komende periode heeft het Cultuur Platform Twenterand aangegeven bereid te zijn zich breder in te zetten richting het werkveld als het gaat over de communicatie van de Cultuuropdracht 2021-2024.