Hardenberg

"Uitsluiten zonneparken op landbouwgrond positief signaal"

Door de redactie

Land- en Tuinbouworganisatie LTO Noord regio Oost ziet voldoende aanknopingspunten in het coalitieakkoord van Overijssel om samen de schouders eronder te zetten. "Dat de provincie de zonneladder strikter wil toepassen en vestiging van zonneparken op landbouwgrond grotendeels uitsluit, vind ik positief", zegt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord regio Oost.

De belangenbehartiger voor boeren in Overijssel en Gelderland ziet hun wens voor het vereenvoudigen van regelgeving voor boeren specifiek worden benoemd in het nieuwe coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel'. Dat is zeker op dit moment cruciaal. "Boeren maken zich enorm zorgen over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO Noord roept het Overijssels provinciebestuur daar dan ook op om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan", aldus Haarman.

Voldoende handvatten

Het coalitieakkoord leest voor LTO Noord regio Oost als een redelijk globaal programma. "Wij lezen het nadrukkelijk als een uitnodiging van de provincie om hierover verder in gesprek te gaan met partners, zoals LTO Noord", stelt de LTO-bestuurder. "Bij veel aspecten die in het akkoord voorbij komen zoals de aanpak van de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast (klimaatadaptatie), maar ook zaken als verduurzaming, energietransitie, vitaal landelijk gebied en economische kracht kan de agrarische sector een belangrijke rol spelen of bijdragen aan de oplossing. Ik zie voldoende handvatten om verder te praten met het provinciebestuur over de onderwerpen die wij als land- en tuinbouwsector belangrijk vindt".

Passende beloning

Haarman noemt onder meer de omslag naar meer duurzaam ondernemen, kringlooplandbouw en versterken biodiversiteit waarvoor hij steun verwacht vanuit de provincie. De bijdrage die de provincie belooft aan nieuwe verdienmodellen gericht op innovatie en verduurzaming in de gehele keten en het positioneren van Overijssel als proeftuin kan daarbij helpen. Evenals de passende beloning die volgens het provinciebestuur hoort bij boeren die 'groenblauwe' diensten verlenen zoals agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. "Wat ik overigens mis, is aandacht voor landbouwverkeer", geeft Haarman aan.

Te mager budget

Het budget van 1 miljoen euro dat het nieuwe provinciebestuur denkt uit te trekken voor innovatie in de agrosector, vindt de LTO Noord-bestuurder te mager. "Zeker als je ziet dat voor natuur 23 miljoen euro op de begroting staat". De provincie geeft aan oplossingen te willen zoeken voor de knelgevallen die ontstaan nu de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden worden vastgesteld. Dit zal LTO Noord op de voet volgen. Dit geldt ook voor de provinciale inzet op de veenweideproblematiek in Noordwest Overijssel.

"In het coalitieakkoord lees ik met plezier dat het provinciebestuur de agrarische sector belangrijk vindt voor Overijssel, trots op onze agrarische ondernemers is en expliciet aangeeft dat onze leden voldoende ruimte om te blijven boeren moeten houden. Aan die belofte gaan wij de provincie houden", benadrukt Haarman.