Twenterand

Twenterandse partijen roepen Provinciale Staten op tot actie

Door de redactie

Alle partijen in de Twenterandse gemeenteraad zijn zeer ontevreden over de wijze waarop de provincie omgaat met de schadeafhandeling voor de aanwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik. In een gezamenlijke open brief aan Provinciale Staten uiten de fracties hun ongenoegen en roepen ze de statenleden op hun partijpolitieke belangen opzij te zetten, duidelijkheid te bieden aan de aanwonenden en vooral eindelijk eens aan de slag te gaan met het herstel. U vindt de volledige tekst van de open brief hieronder:

Geachte leden van de Provinciale Staten van Overijssel,

Woensdag 1 juli was voor de aanwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik met schade aan woningen en ander opstal, een dag die duidelijkheid moest bieden. Duidelijkheid over een uniek complex maatschappelijk probleem dat zich uit in materiële en immateriële schade en hoe deze verder afgewikkeld gaat worden. Maar bovenal: wanneer aan de slag gegaan wordt met herstel, want het heeft al met al lang genoeg geduurd.

Ondanks dat de partijen beloofden er geen partijpolitiek van te maken, omdat deze kwestie zich daarvoor niet leende want "... dit gaat partijpolitieke belangen te boven", bent u daar niet in geslaagd. Het werd een bizar debat, waarbij gesold werd met onze inwoners, JULLIE inwoners. Om te schamen!

Het is voor ons als volksvertegenwoordigers, net als voor de aanwonenden, niet te verkroppen en onvoorstelbaar dat u niet over uw schaduw heen heeft weten te stappen. Coalitie of oppositie tellen niet in dit soort unieke kwesties: het gaat om het belang van leefbaarheid van inwoners in het gebied met bovendien negatieve effecten op de volksgezondheid van onze en jullie inwoners. Die niet zitten te wachten op streberige statenleden die punten willen scoren voor hun partij of voor zichzelf. En daarmee vervolgens ook nog koketteren in de media dat ze het zo goed hebben gedaan in belang van de inwoners en een verbindende rol hebben gespeeld...

Inwoners willen een provinciale staten zien, bestuur zien, die er voor hen is als de nood echt daar is. Partijpolitiek bedrijft u maar over andere onderwerpen die zich wél daartoe lenen en niet bij unieke complexe maatschappelijke noodsituaties als deze. We geven het u nog maar even mee voor een volgende staten-vergadering over dit onderwerp.

De schaderegeling is in ieder geval beter dan voorgesteld door Gedeputeerde Staten, maar het is nog steeds niet compleet. U weet heel goed waar het nog aan schort. De Stichting Kant Nog Wal heeft dit helder verwoord in hun laatste brief die wij en u hebben ontvangen d.d. 16 juli 2020.

Gebrekkige communicatie provincie

Een recent voorbeeld van waar het aan schort is de communicatie. Tijdens de bewonersavond van 16 juli jongstleden bleek dat de communicatie richting aanwonenden vaag en niet eenduidig is. Door de provincie was beloofd dat vóór 24 juli 2020 iedereen te horen krijgt waar men aan toe is. Maar dat is niet zo, want er zijn reeds enkele aanwonenden gebeld die juist te horen hebben gekregen dat het voor hen nog niet duidelijk is en veel later pas meer bekend wordt. Hoezo voor iedereen duidelijkheid?! Ook van deze belofte komt nu al niets terecht.

Oproep gemeenteraad Twenterand

Dat u onder de indruk was van de bezoeken aan schadepanden en zich enorm (emotioneel) betrokken voelde, kunt u echt laten zien door NU actie te ondernemen. Niet wachten tot de volgende staten-vergadering. U heeft wat goed te maken, dat bent u de aanwonenden schuldig.

Daarom verzoeken wij u het volgende:

1. De Stichting Kant Nog Wal, dus geen klankbordgroep, in dusdanige positie te brengen door hen met onmiddellijke ingang als volwaardig gesprekspartner aan te merken. Zij vertegenwoordigen immers een heel groot deel van de aanwonenden en hebben kennis van zaken;

2. Het wordt toegestaan dat aanwonenden gebruik kunnen maken van onafhankelijke expertise als het gaat om vaststellen van de schade. Immers de aanwonenden zelf zijn geen schade-experts. De provincie vergoedt dit, vanuit een separate pot die niet ten koste gaat van het totaal uit te keren schadebedrag;

3. Vanaf 1 augustus doch uiterlijk 1 september aanvangen met herstel van zwaar beschadigde panden. Europese aanbesteding is niet nodig als dit per 'geval' lokaal aangepakt kan worden. Lokale en regionale aannemers genoeg die er graag mee aan de slag willen;

4. Zolang er geen goede regeling is getroffen wordt er niet gewerkt aan het kanaal, zoals plaatsen van nieuwe damwanden. De gemeente Twenterand zal indien mogelijk vergunningaanvragen voor deze werkzaamheden weigeren

5. De afspraken telkens eenzijdig wijzigen mag dan consistent zijn, echter is dit niet de consistentie die passend is voor een bestuursorgaan en dus hou u aan de gemaakte afspraken....

En dan nog dit

U, en met name Gedeputeerde Staten, stelde dat er sprake is van precedentwerking en dat u daarom tot het besluit bent gekomen zoals deze er nu ligt sinds 1 juli jl. Precedentwerking is inderdaad een gevaar dat op de loer ligt. Daar worden wij als gemeenteraad bij bepaalde onderwerpen regelmatig door ons college terecht op gewezen.

Echter, in deze kwestie is er geen enkele sprake van precedentwerking, omdat er geen vergelijkbare situatie is in Overijssel. Zoals eerder in deze brief aangegeven is hier sprake van een uniek complex maatschappelijk probleem, dat door de bril van het uniek zijn en het zijn van een noodsituatie beschouwd dient te worden. Omdat het een unieke kwestie is, kunt u die ook op een unieke wijze oplossen... door als statenleden / statenpartijen met elkaar op te trekken om het beste voor de aanwonenden te bereiken. Wij verzekeren u: dit straalt op u allen af!

Tot slot roepen wij u nogmaals op: kom op voor JULLIE inwoners en laat hen niet in de steek. Maak een einde aan deze, voor sommigen, uitzichtloze situatie. Scheep ze niet af, neem uw verantwoordelijkheid, toon uw betrokkenheid en empathie: kom daarom NU in actie. Zodat er zeer binnenkort minimaal aan de slag gegaan kan worden met herstel van de zwaarst beschadigde panden. Graag gaan wij met u als fractievoorzitters van de gemeenteraad van Twenterand in gesprek over deze open brief en oproep, opdat we samen als volksvertegenwoordigers komen tot oplossingen.

Wij rekenen op u!

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Twenterand (vice) Fractievoorzitters: R. Pape, J. Kuilder, G. Smelt, E. Veltmeijer, E. Kobes en S. Reusken. Namens de fracties Gemeentebelangen Twenterand, CDA, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, PVV, VVD.