Twenterand

Twenterand: toezicht op groen

Door de redactie

De provincie Overijssel oordeelt dat de gemeente Twenterand over het geheel genomen 'groen' scoort op onderdelen waar de provincie een toezichthoudende taak heeft. "Het beeld dat de provincie van de gemeente Twenterand heeft is dat Twenterand enerzijds inspanning levert om haar wettelijke taken goed uit te voeren en anderzijds dat de gemeente nog steeds financiële risico's loopt".

Dat is positief, vindt ook burgemeester van der Kolk: "Een hele prestatie. In 2019 hebben we de nodige maatregelen moeten nemen om ons huishoudboekje op orde te houden. Daarmee kunnen we het gemeentelijke voorzieningenniveau op peil houden én we kunnen voldoen aan de behoeften en vragen die er binnen het sociaal domein zijn".

De provincie beoordeelt jaarlijks hoe de gemeente er op een aantal terreinen voor staat. Het gaat hier om vijf onderwerpen waarbij de provincie wettelijk gezien toezichthouder is: financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- & archiefbeheer en huisvesting statushouders. Alleen op het domein Financiën scoort Twenterand oranje. De provincie geeft daarbij aan dat op de langere termijn de begroting wel op orde is.

Groen

Vorig jaar stond het totaalbeeld van de gemeente Twenterand ook op groen, net als het jaar daarvoor. In 2016 was het nog oranje. Ook dit jaar staat het totaalbeeld weer op groen. Dit betekent dat de provincie op afstand toezicht houdt. De gemeente Twenterand wil het toezicht van de provincie graag op groen houden en blijft daar ook op inzetten.