Hardenberg

Subsidie voor verbeteren bodem en water in Overijssel

Door de redactie

LTO Noord heeft voor de agrariërs in Overijssel een subsidie ontvangen. Deze subsidie is bedoeld voor maatregelen, die verdroging of vernatting tegengaan. Of de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater verbeteren.

LTO Noord bestuurder Henk Jolink is blij met deze subsidie "Boeren zijn bewust dat er stappen gezet moeten én kunnen worden. We gaan nu daadwerkelijk aan de slag". Vanuit de subsidie wordt een bijdrage van 40-80 procent per investering vergoed. De maatregelen worden uitgevoerd vanuit het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin agrariërs werken aan schoon en voldoende zoet water en een betere bodem. Voorbeelden van maatregelen zijn het creëren van gesloten kringlopen en de aanleg van wasplaatsen in de akkerbouw.

Voldoende motivatie

"Bij de boeren is er voldoende motivatie om met water- er bodemprojecten aan de slag te gaan. Op dit moment is er zelfs al een wachtrij aan initiatieven", zo meldt LTO Noord bestuurder Henk Jolink. "Met deze subsidieregeling wordt een programma van drie jaar opgesteld waarbinnen de boeren kunnen investeren". Agrariërs die al belangstelling hebben getoond worden binnenkort benaderd om met het programma aan de slag te gaan.

De subsidieverleners

De subsidie is verleend door Provincie Overijssel met mede financiering van de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel. Volgens Henk Oegema, bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta, biedt de subsidie een mooie kans voor de agrariërs om te werken aan een betere waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid.

Meer weten

Wie meer wil weten over het programma, kan mailen naar DAW-Overijssel@kadaster.nl