Hardenberg

Ook eisen aan waterkwaliteit kleine wateren

Door de redactie

Waterschap Vechtstromen gaat kwaliteitseisen opstellen voor de zogenoemde 'overige wateren', wateren die niet vallen onder de wateren waarvoor door provincies al richtlijnen zijn opgesteld. Zo moet duidelijkheid ontstaan over de doelen die worden nagestreefd met betrekking tot waterkwaliteit.

Tot op heden hebben provincies alleen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)-waterlichamen en enkele Waardevolle Kleine Wateren biologische en fysisch-chemische doelen vastgesteld. Ruim 75 procent van de wateren valt daar niet onder, maar de omgeving heeft wel behoefte aan duidelijkheid over de doelen die voor deze wateren gehanteerd worden. Daarom heeft Vechtstromen ook voor deze waarden 'een ecologisch goede toestand' als lange termijndoelstelling vastgesteld. Daarbij hanteert het waterschap waarden voor stikstof, fosfor, zuurstof, zuurgraad, temperatuur, doorzicht en zoutgehalte die passen bij ecologisch gezond water. Directe lozingen op deze waterlichamen mogen niet leiden tot achteruitgang van de waterkwaliteit. Bij het beoordelen van deze lozingen wordt ook meegenomen welke invloed de lozingen hebben op het behalen van de KRW-doelen en de doelen voor Waardevolle Kleine Wateren.