Twenterand

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van der Kolk

Door de redactie

Op dinsdag 7 januari werd in het gemeentehuis in Vriezenveen een Nieuwjaarsreceptie gehouden. Burgemeester Van der Kolk hield haar Nieuwjaarstoespraak.

Hieronder haar toespraak:

Beste mensen,

Van harte welkom in ons gemeentehuis. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wens ik u allen een mooi en goed 2020.

We zijn het nieuwe jaar feestelijk begonnen. Samen zijn we er in geslaagd om van de jaarwisseling een feest voor iedereen te maken. Dat is vooral de eigen verdienste van onze inwoners. Maar een woord van dank is zeker ook op zijn plaats voor al onze collega's van de politie, de brandweer, de ambulancedienst en de gemeente. Gelukkig hebben zij hun werk hier in Twenterand en in Twente ongehinderd kunnen doen. En dat hoort ook de normaalste zaak van de wereld te zijn. Heel veel dank daarvoor aan jullie allemaal...

'Politiek is de kunst van het mogelijke'. Deze uitspraak uit de negentiende eeuw wordt vaak toegeschreven aan Otto von Bismarck, een Duits oud-staatsman. Maar eigenlijk heeft Von Bismarck deze uitspraak geleend van de Franse staatsman Léon Gambetta. Ik vind het treffende woorden. Denkt u er maar eens over na: de kunst van het mogelijke...

Het met elkaar bereiken van het mogelijke, is het streven dat we als gemeente Twenterand samen hebben. Is dat altijd even makkelijk 'nee, zeker niet!'. Soms is er een flinke portie lef, doorzettingsvermogen en vertrouwen voor nodig, om keuzes te maken en focus te houden. Dit doen we met elkaar. Met de inzet van onze partners, inwoners, ondernemers, het college en de raad.

2

We hebben een roerig 2019 achter de rug. Er zijn zorgen over de toekomst. Over het klimaat, over het perspectief voor onze boeren, over het milieu, over onze leefomgeving, de natuur, over de bouwers die graag willen bouwen maar het niet mogen en over de woningnood voor met name onze starters.

Het zoeken naar balans tussen belangen; het is een gegeven dat we serieus moeten nemen. Waarbij er wel sprake moet zijn van een evenwichtige en zorgvuldige afweging van alle relevante belangen. Er moet door politiek Den Haag goed nagedacht worden wat de uitwerking is van nieuwe wetten voor onze samenleving.

Dat brengt ons terug naar onze eigen gemeente en provincie, want samen hebben we ook een verantwoordelijkheid. Onze opgaven zijn groot en veranderen in rap tempo. Meer dan ooit zien we dat de samenleving steeds complexer wordt. Dat brengt onzekerheid maar ook nieuwe mogelijkheden. Het overbruggen is een bestuurlijke opgave dat vraagt om respect en begrip. Ik ben er trots op dat Twenterand innoveert en niet stilstaat en dat steeds meer gemeenten óók onze ervaringen willen kennen.

Samen met de 13 andere gemeenten in Twente, is het afgelopen jaar een klimaatatlas opgesteld. De klimaatatlas laat op gebouwniveau zien waar in onze gemeente de risico's liggen en geeft de effecten weer van het veranderende klimaat. Denk daarbij aan thema's als : wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. U kunt zich vast nog herinneren dat de Schout Doddestraat, hier naast het gemeentehuis, helemaal onder water stond. Bij de uitvoering van rioleringsprojecten, zoals bijvoorbeeld de Esweg en de Schapendijk houden we nu al rekening met de klimaatverandering. In 2020 gaan we met belanghebbenden, zoals inwoners en bedrijven in gesprek hoe we met de gevolgen van het veranderende klimaat omgaan.

3

Twenterand bevindt zich in de invloedsfeer van 3 Natura 2000 gebieden, die stikstof gevoelig zijn. Het is niet eenvoudig om oplossingen te vinden voor belemmeringen die bouwondernemingen en agrariërs ook in onze gemeente ondervinden. In Den Haag en in Zwolle wordt er hard aan gewerkt. Als gemeente proberen we met maatwerk onze ondernemers zo goed mogelijk te helpen.

Op het gebied van duurzaamheid wil Twenterand het goede voorbeeld geven. De agenda Duurzaamheid is volop in uitvoering, samen met bedrijven en het onderwijs. In september 2019 hebben we ons eigen zonnepark geopend. De opbrengsten van het zonnepark worden gebruikt om de gemeente te helpen met verdere verduurzaming, waarbij we specifiek kijken naar inwoners met een kleine portemonnee. Begin 2019 kwam de netwerkbeheerder Enexis met een waarschuwing dat groei aan zonnepanelen in onze gemeente op daken en op het land ervoor gezorgd heeft dat er geen grotere zonne-installaties meer aangesloten kunnen worden. Een forse domper voor ons bedrijfsleven. Inmiddels wordt er druk gelobbyd door de gemeente en door onze ondernemers om hier een oplossing voor te vinden. Die oplossing is dichterbij dan we soms denken, als de verschillende partijen goed blijven samenwerken. Onze eigen aardappelhandel Abbink in Vriezenveen, is dankzij een geslaagd werkbezoek, intussen bekend tot in de Tweede Kamer. De lobby heeft inmiddels geleid tot een voorlopig succes: de tweede kamer heeft in december ingestemd met verlenging van de SDE subsidies met een jaar, waardoor verduurzaming van bedrijfspanden weer mogelijk is.

Op het gebied van wonen zijn er weer mooie kansen. Door belemmerende regels omtrent woningbouw weg te nemen, bieden wij mensen die hun droomhuis willen bouwen meer ruimte. Er kan nu bijvoorbeeld vrijer worden gebouwd in de Kruidenwijk te Westerhaar en het nieuwe plan de Zuidmaten in Den Ham biedt straks ook meer vrijheid om woondromen te realiseren.

4

Maar behalve milieu, natuur, huizen, wegen, scholen, banen en euro's is er ook sprake van een samenleving. We maken allemaal deel uit van deze gemeenschap, en hoe dat functioneert is eigenlijk minstens zo belangrijk.

Een prachtige ontwikkeling in Twenterand is het 'innovatiefonds sociaal domein'. Het domein dat alles omvat, wat te maken heeft met een gezond, actief en sociaal leven. We willen de zorg betaalbaar houden en we vinden dat inwoners de zorg verdienen die bij hen past én die hen helpt. Zowel inwoners, verenigingen, ondernemers als professionals denken mee om buiten de gebaande paden te treden. Samen de dingen beter, slimmer anders en door samenwerking aanpakken. In 2020 gaan we door met het Innovatiefonds. Aandachtspunten als eenzaamheid en laaggeletterdheid staan daarbij hoog op de agenda.

De gemeente Twenterand kreeg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht om samen met het Trimbos Instituut een handvat voor GHB-problematiek te ontwikkelen. Afgelopen september ontving staatssecretaris Blokhuis de handreiking voor een specifieke aanpak waarmee ook andere gemeenten in Nederland aan de slag kunnen. Twenterand is daarmee een landelijk voorbeeld geworden voor de aanpak van GHB-problematiek.

'Zonder strijd geen overwinning', waren de woorden van oud- profschaatser Mark Tuitert, tijdens het eerste lokale Sportfestijn bij Het Punt in Vroomshoop. Lokale sporters die het afgelopen jaar een bijzondere sportprestatie hebben geleverd, werden in het zonnetje gezet. En net als 'de kunst van het mogelijke', past ook de uitspraak van Mark onze gemeente als een jasje. Want binnen de samenleving hebben we soms te maken met tegenstrijdige belangen. Het bij elkaar brengen van die belangen is soms een gevecht ¿ in figuurlijke zin ¿ maar als je er dan toch met elkaar uitkomt, geeft dat het gevoel van overwinning. Dit jaar gaan we opnieuw samen met het Sportplatform Twenterand een sportfestijn organiseren.

5

In de loop van het jaar volgt meer informatie hoe u hiervoor sporters kunt nomineren.

Afgelopen jaar werden verschillende lokale bedrijven en organisaties landelijk bekroond voor hun inzet en prestaties. Het geeft aan hoe dynamisch onze gemeente is en dat de mensen hier vol passie, inzet en overgave bezig zijn.

Ook in 2019 hebben we in Twenterand verschillende inwoners mogen verrassen met een lintje. Ik blijf het iedere keer een speciale en bijzondere gebeurtenis vinden om onderscheidingen uit te reiken aan vrijwilligers en personen die de maatschappij een dienst hebben bewezen. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten in de samenleving niet gebeuren en zonder vrijwilligers is de samenleving een stuk minder 'samen'.

En we leren in Twenterand steeds beter om goed samen te werken met ondernemers, onderwijs en overheid. Tijdens creatieve sessies hebben we iedereen uitgenodigd om het met elkaar te hebben over duurzaamheid, de bedrijfsomgeving, de arbeidsmarkt, het ondernemersklimaat en de kracht van Twenterand. Als concrete uitwerking hebben we afgelopen jaar een gezamenlijk economische visie voor Twenterand gemaakt; de BV Twenterand. De uitvoering pakken we ook gezamenlijk op.

'Kernachtig en veranderend Twenterand' is het fundament voor 2020 en daarna. Belangrijk daarbij is ons te blijven te beseffen dat juist de kleine dingen ons energie geven voor de grote vraagstukken. Wij hebben de verantwoordelijkheid om deze wereld goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Zodat zij later ook hun mijlpalen kunnen vieren. Daar hebben we een sterke samenleving en een sterke organisatie bij nodig, en dat vraagt om zorgvuldig investeren.

De uitdagingen waar we in 2020 voor staan, vragen veel van ons allemaal. Wij willen er zijn voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Samen dragen we ook een verantwoordelijkheid voor de mensen die dat uit zichzelf niet meer kunnen.

6

Als gemeente - en dat is ook een belangrijke taak voor het college en de raadsleden - moeten we op zoek naar diegenen die het onderspit dreigen te delven in een steeds sneller draaiende wereld. Dat zijn meestal niet de mensen die de boventoon voeren. Juist voor die andere groep horen wij er óók te zijn. Laten we proberen te luisteren naar hen die zwijgen. Zodat zij zich gehoord en daardoor ook weer betrokken voelen.

Samen zorgen we ook voor een veilige samenleving in de gemeente Twenterand. Ondermijning staat daarbij hoog op de prioriteitenlijst. Bij ondermijning speelt drugs gerelateerde criminaliteit een grote rol. Voor 2020 is er een verscherpt beleid opgesteld, waarmee we sneller door kunnen pakken. Met de inzet van de Wet Damocles zijn krachten gebundeld en laten we zien dat wij dit soort criminaliteit niet accepteren in onze Twenterandse samenleving. Daarbij doe ik ook een beroep op u beste mensen. Blijf alert en meld verdachte situaties!

Op het gebied van ruimte en economie staan er ontwikkelingen in de steigers. Samen werken aan goed wonen in Twenterand. Waarbij er ook voor jongeren een prachtige ontwikkeling is; wij willen graag woningen mogelijk maken in het voormalig schoolgebouw van De Sleutel in Vroomshoop. Het traject om dit samen met jongeren te ontwikkelen tot starterswoningen is gestart. Wij gaan dat niet vóór hen maar juist mét hen maken. Samen op zoek gaan naar de wensen op het gebied van wonen en samen een haalbaar plan voor De nieuwe Sleutel maken.

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In het kort komt het hier op neer dat deze wet minder regels met zich meebrengt en meer ruimte biedt voor initiatief. Daardoor wordt het in de toekomst makkelijker om bouwprojecten te starten. En uiteraard willen we hierover ook met ú in gesprek.

7

Kortom er zijn veel onderwerpen waar we al met u over in gesprek zijn geweest of waarvoor we u nog opzoeken om over in gesprek te gaan. Dat zullen we afgewogen doen en u niet overvoeren. We sluiten aan bij onderwerpen die voor u, in uw omgeving, actueel zijn. We praten immers niet om het praten, maar om Twenterand verder te helpen. Dat kunnen we alleen met elkaar.

2020 is het jaar waarin wij samen vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven, dankzij onze bevrijders. Vrijheid is een voorrecht, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend. Dat mogen we nooit vergeten. Vriezenveen en Vroomshoop werden op 5 april bevrijd. Op 6 april volgden Den Ham en Westerhaar-Vriezenveensewijk. In onze gemeente zijn er dit jaar op verschillende momenten, diverse verbindende evenementen georganiseerd die bij 75 jaar Vrijheid stilstaan. Waarbij we op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking de slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

Afrondend kan ik zeggen dat we met elkaar een stap vooruit zetten. Dat geldt voor vrijwilligers, het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Ik koester de verbondenheid die we met elkaar voelen. Een verbondenheid die we omzetten in daden.

Ik ben een burgemeester die trots is op de Twenterandse veerkracht en ons vermogen om kwetsbaarheid om te zetten in kracht; een sterke kracht, waarbij we in staat zijn ons te blijven verwonderen.

Graag sluit ik dan ook af met de woorden waar ik mee begon: 'samen maken we de kunst van het mogelijke...'.

Ik wens u nog een fijne avond.