Twenterand

'Laat klein wild niet het haasje worden'

Door de redactie

Konijn en haas hebben het moeilijk in Nederland. Diverse partijen hebben minister Schouten daarom recentelijk opgeroepen deze dieren op de rode lijst van beschermde soorten te plaatsen. Nu hebben deze dieren de status 'gevoelig'. PvdA/GroenLinks Twenterand stelt voor in deze gemeente in navolging van 'Wies met de Patries' een programma 'Niet het Haasje zijn' te starten.

De haas is, samen met elf andere soorten, gebonden aan het boerenlandschap. Sinds 1970 is in Nederland de populatie haas en konijn tot wel zeventig procent afgenomen. De forse afname van soorten zegt iets over de kwaliteit van de leefomgeving en het alsmaar 'stiller' worden in die leefomgeving. Afnemende beschutting, zoals brede ruige randen en overhoekjes, en de effecten van de intensieve landbouw worden genoemd als voornaamste oorzaken. Het verdwijnen van beschermende elementen geeft onder meer vrij spel aan predatoren zoals de vos.

PvdA/GL Twenterand wil weten hoe het in deze gemeente is gesteld met dit klein wild en heeft daarom het college hier vragen over gesteld. De fractie wil onder meer weten of er in Twenterand inzicht is in de populatie haas en konijn en zo ja, hoe het met deze soorten gesteld is, hoe het historisch verloop van deze populatie is en of deze informatie per Twenterands deelgebied inzichtelijk is. Daarnaast stelt de fractie voor dat er bij aanvragen voor nieuwe wijzigingen van landbouwactiviteiten in het buitengebied aanvullende eisen kunnen worden gesteld aan de ruimtelijke kwaliteit die gericht zijn op het beschermen van soorten. PvdA/GL wil weten of het college daartoe bereid is.

Niet het haasje zijn

Tot slot vraagt PvdA/GL of het college bereid is om, in navolging van het programma 'Wies met de Patries', een programma te ontwikkelen 'Niet het Haasje zijn', dat gericht is op het herstel van een gezonde leefomgeving in het algemeen en in het bijzonder die van de haas en konijn.