Twenterand

Groene loods brandweerkazerne mag verkocht worden

Door de redactie

De gemeente Twenterand is bezig met een koopovereenkomst van de groene loods (voorheen) behorend bij brandweerkazerne in Vriezenveen. En volmacht te verlenen aan notariskantoor Hof in Vriezenveen om de akte van levering namens de gemeente Twenterand te kunnen tekenen.

Eind 2012 zijn 14 regionale brandweerkazernes ondergebracht in de Veiligheidsregio Twente. Deze 'overheveling' is uitgewerkt bij akte van levering in 2012. In deze akte is een voorkeursrecht tot koop opgenomen ten behoeve van de gemeente Twenterand waarbij is bepaald dat verkoop plaatsvindt tegen de boekwaarde. Inmiddels zijn partijen al geruime tijd in gesprek om te komen tot verkoop van een gedeelte van de locatie Vriezenveen tegen de boekwaarde, en wel dat gedeelte waarop de zogenaamde groene loods is gesitueerd, inclusief oprit. Aangezien de locatie onderdeel uitmaakt van het deel waarop voorheen de gemeentewerf was gesitueerd, wenst de gemeente Twenterand gebruik te maken van het voorkeursrecht tot koop. Aangezien partijen in voormelde akte van levering zijn overeengekomen dat verkoop zal plaatsvinden tegen boekwaarde, heeft er in afwijking van het geldende beleid, geen taxatie van de locatie plaatsgevonden. Enige maanden geleden heeft de gemeente Twenterand via het ODT een bodemonderzoek uit laten voeren en wacht de gemeente Twenterand op een kostenopgave voor een eventuele sanering van een klein gedeelte in de locatie. De gemeente Twenterand heeft daarbij de intentie de locatie gereed te maken voor verkoop aan een marktpartij. De voorgenomen wijze van verkoop zal zo worden uitgezet dat alle geïnteresseerden in de mogelijkheid worden gesteld een bod uit te brengen.

Niet aankopen betekent dat de locatie door de Veiligheidsregio wordt verkocht aan een marktpartij. Door het perceel zelf in eigendom te verwerven kan de gemeente zelf een eventuele verontreiniging saneren, waarna het perceel verder in de markt verkocht kan worden. Indien geen verkoopvolmacht wordt afgegeven dient de burgemeester persoonlijk aanwezig te zijn bij het tekenen van de akte van levering. Dit is niet efficiënt. Door het sluiten van een koopovereenkomst en op grond van deze overeenkomst de notaris opdracht te geven tot het opmaken van de akte van levering, wordt de gemeente Twenterand weer eigenaar van de groene loods met oprit. Door de notaris zal een verkoopvolmacht worden opgesteld die de burgemeester kan tekenen en niet persoonlijk aanwezig hoeft te zijn.