Hardenberg

De gemeente moet zich er hard voor maken dat er in Hardenberg psychiatrische hulp blijft worden aangeboden. Je hebt een regiofunctie, of niet.

Door de redactie

OpKoers.nu

Moet de gemeente de psychiatrische hulp gaan bieden? Het is in de grensstreek niet zo dat er alleen een tekort is aan psychiaters, ook huisartsen hebben dit probleem, het blijkt dat jonge artsen zich hier niet zo graag vestigen, is Hardenberg niet bruisend genoeg?

Wij als raad kunnen natuurlijk niet op de stoel van een psychiater of huisarts gaan zitten, wat we wel kunnen is om te proberen Hardenberg zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze groep zodat men zich hier graag wil gaan vestigen.

We moeten dus zorgen voor een goede leefomgeving waarin er goede en voldoende woningen zijn, goede opleidingsmogelijkheden en ook goede ontspanningsmogelijkheden.

ChristenUnie

De ChristenUnie is het met deze stelling volkomen eens. Een goede geestelijke gezondheid is even belangrijk als een goede fysieke gezondheid. Voor deze beide vormen van gezondheid moeten onze inwoners in de eigen gemeente terecht kunnen. Met een goede geestelijke gezondheidszorg kunnen psychische aandoeningen waar mogelijk worden voorkomen. Het failliet gaan van de Vechtdal Kliniek vanwege een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel in de regio, is een belangrijk signaal aan de politiek om zich sterk te maken voor het blijven aanbieden van goede en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Met een fantastisch nieuw ziekenhuis in aanbouw moet het ook mogelijk zijn deze zorg te blijven realiseren.

CDA

CDA is het eens met de stelling. Het gaat hier om mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en waar zorgvuldig gekeken moet worden welke hulp zij nodig hebben. Bij voorkeur in hun vertrouwde woonomgeving. De invloed van de gemeente is gering als het gaat om het 'daadwerkelijk regelen van bijvoorbeeld intensieve ambulante hulp thuis of dichtbij huis'. Het aanbod van de psychische zorg sluit in steeds mindere mate aan op de toegenomen vraag. In de gehele provincie is er een nijpend tekort aan psychiaters en psychologen. Om hen naar de regio Hardenberg te trekken kan de gemeente o.a. het woonaanbod met de aantrekkelijke omgeving onder de aandacht brengen. Daarnaast is het mede vergroten van het aanbod aan de voorkant (preventie) en de achterkant (nazorg, o.a. mogelijkheden tot beschermd wonen) iets waar de gemeente Hardenberg zich sterk voor kan (blijven) maken. Het bieden van de juiste zorg is een landelijk thema. Hiervoor en over 'hoe om te gaan met wachtlijsten' is mogelijk nog iets te leren van andere regio's. Het CDA blijft zich waar mogelijk inzetten voor 'de meest toegankelijke gemeente van Nederland', ook voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben.

50PLUS

Het is belangrijk dat in de gemeente Hardenberg psychiatrische hulp aangeboden blijft. Maar zowel op lokaal, provinciaal als op landelijk niveau staat de GGZ onder druk. Er zijn onder andere problemen vanwege financiering, personeelstekorten en het sluiten van klinieken. In Hardenberg is onlangs de Vechtdal Kliniek failliet gegaan. De reden van dit faillissement is onder andere personeelstekort aan psychologen en psychiaters. Het werven van personeel wordt door een GGZ-instelling opgepakt en de gemeente heeft hier geen invloed op. Het sluiten van een GGZ-instelling heeft een grote impact op inwoners die hier gebruik van maken. 50PLUS Hardenberg hecht veel waarde aan de regiofunctie want het biedt verschillende functies binnen en buiten de gemeentegrenzen. De vraag is in hoeverre de regiofunctie hier van invloed kan zijn omdat de GGZ landelijk onder druk staat. Omliggende gemeenten kampen met dezelfde problemen. Vanuit de regiofunctie zou het mooi zijn dat GGZ-instellingen en andere zorgaanbieders elkaar vinden, samenwerken en goede zorg leveren.

GroenLinks

GroenLinks is geschrokken van het bericht dat Vechtdal Kliniek sluit. Psychiatrische hulp is van groot belang. Helaas heeft de privatisering en de crisis in de zorg ook hier toegeslagen. We moeten er absoluut voor zorgen dat psychiatrische hulp beschikbaar blijft. Maar zoals wij hebben begrepen is de zorg ook nu nog beschikbaar. De zorg zal noodgedwongen over worden genomen door andere zorgverleners, het is naar dat dit zorgverleners op een grotere afstand van Hardenberg zijn. Het zou goed zijn om te kijken of de zorg zo nog voldoende bereikbaar is.

D66

Psychiatrische hulp is erg belangrijk. We zien een toenemende vraag voor dit type hulp, ook omdat steeds meer mensen met een hulpvraag 'in de wijk' blijven wonen. Door nieuw beleid, bezuinigingen en regeldruk komt ook de psychiatrische hulpverlening onder druk te staan. Dit levert allerlei problemen op. Voor de cliënten zelf maar ook voor de buren van de cliënten. We horen verhalen over overlast, gevaarlijke situaties en zelfs bedreiging. Helaas gebeurt het ook dat mensen die geen hulp krijgen, of onvoldoende, kiezen voor het beëindigen van hun leven, soms via gevaarlijke methodes.

VVD

"Wij vinden psychiatrische zorg dichtbij erg belangrijk. Als gemeente moeten we onze mogelijkheden optimaal benutten om ook psychiatrische zorg dichtbij te behouden".

PvdA

Het faillissement van Vechtdal Kliniek is jammer en heeft vooral te maken met een enorm t kort aan psychiaters en psychologen. Dat tekort doet zich in de gehele psychiatrische gezondheidszorg voor. De cliënten in Hardenberg blijven trouwens niet in de kou staan. Organisaties in de regio, die ook actief zijn in Hardenberg nemen cliënten én personeel over. Natuurlijk kan de gemeente zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor dergelijke instellingen en hun personeel. Wij blijven er op toezien dat dat op een goede manier gebeurt. Als de minister nu dan werk maakt van meer opleidingsplaatsen voor psychiaters en psychologen, hebben we hoop op een goede afloop!