Twenterand

College Twenterand presenteert kader voor kernbudgetten

Door de redactie

"Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in onze kernen. Het gaat daarbij vooral om het versterken van de sociale binding in de kern en initiatieven om de leefomgeving mooier te maken." Wethouder Roel Koster geeft aan wat het doel is van de kernbudgetten, waarvoor het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand een kader heeft vastgesteld. "Zie het als aanjaaggeld voor passende initiatieven en budget om bijvoorbeeld wijk- en buurtplannen te ontwikkelen," aldus Koster.

In het coalitieakkoord 2018-2022 'Kernachtig & veranderend Twenterand' staat dat de coalitie kernbudgetten voorbereidt. De uitgangspunten zijn geformuleerd in het kader kernbudgetten gemeente Twenterand. Het college heeft de bijbehorende regeling in concept vastgesteld.

Experiment

Het kernbudget wordt als een experiment gezien, dat anderhalf jaar loopt, tot 31 december 2020. In het voorjaar van 2020 vindt een tussenevaluatie plaats. Bij gebleken succes volgt dan het voor¬stel om het kader en de bijbehorende regeling structureel te maken. Voor 2019 is er een bedrag van 100.000 euro om te starten met kernbudgetten. Om de pilot te laten doorlopen, wordt in de Kadernota 2020 voorgesteld een extra bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen. Dit naast de 50.000 euro die in 2020 al bestemd is voor kernbudgetten.

Makkelijk aanvragen

Wethouder Koster: "Het college wil de Twenterandse samenleving vertrouwen geven. Dit staat ook in ons coalitieakkoord. Daarom hebben we het aanvragen en verantwoorden van een kernbudget zo eenvoudig mogelijk gemaakt". Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar gedaan worden. Als dit er veel worden, kan het wel zijn dat in de loop van het jaar het budget op is.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote kernbudgetten, maximaal 10.000 euro of maximaal 25.000 euro. Voor kleine kernbudgetten volstaat een ingevuld aanvraagformulier en een (digitaal) document (bijvoorbeeld website, video, vlog, blok, fotoverslag) waaruit blijkt dat het initiatief heeft plaatsgevonden. De voorwaarde om zelf geld te regelen voor het initiatief (minimaal 25 procent van de kosten) geldt niet bij kleine budgetten. Bij grote budgetten wel. Voor grote kernbudgetten wordt, naast een ingevuld aanvraagformulier ¿ bij vaststelling gevraagd om een inhoudelijk en financieel verslag.

Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland

Door de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, is aan de Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar de leefbaarheid op het platteland. Dit onderzoek werd uitgevoerd ter ere van haar 10-jarig bestaan. Eén van de constateringen in het rapport 'Leefbaarheids-initiatieven op het platteland': "Als het gaat om de organisatie van bewonersinitiatieven dan lijkt er wel sprake van een soort mozaïek van mogelijke vormen waarin dat plaats vindt, die er telkens anders uit kan zien". En juist die mogelijke en verschillende initiatieven, willen we met kernbudgetten stimuleren.

Ter inzage

De regeling Kernbudgetten is door het college in concept vastgesteld. De regeling wordt nu vier weken ter inzage gelegd. Daarna vindt definitieve vaststelling plaats. Na definitieve vaststelling wordt de regeling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad en treedt dan in werking.