Hardenberg

ChristenUnie Overijssel wil oorzaak stikstofprobleem aanpakken

Door de redactie

De fractie van de ChristenUnie in Overijssel stelt schriftelijke vragen over het Stikstofrapport van de commissie Remkes. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat natuurherstel en stikstofreductie voorop staan, zoals in het rapport ook aangegeven wordt. We moeten niet op zoek naar een nieuwe 'juridische list' maar nu de oorzaak van de problemen aan gaan pakken. De ChristenUnie wil weten of het College van Gedeputeerde Staten dit uitgangspunt deelt.

Vorige week verscheen het advies van de Commissie Remkes over de stikstofproblematiek in Nederland. Door afschaffing van de PAS is de vergunningverlening voor allerlei activiteiten vrijwel stil komen te liggen. Het advies kent een grote rol toe aan provincies in de aanpak van de problematiek.

De ChristenUnie deelt de visie van het rapport dat er sterk ingezet moet worden op natuurherstel en stikstofreductie, en wil weten of het College van Gedeputeerde Staten hier ook zo in staat. Verder vraagt de ChristenUnie hoe de vervolgstappen vormgegeven worden en of het College bereid is hiervoor zo nodig extra financiële middelen vrij te maken. De provincie kan op korte termijn al het een en ander doen, bijvoorbeeld het versneld uitvoeren van natuurherstelmaatregelen. Maar ook voor de langere termijn is er een goed plan nodig.

Maximumsnelheid

De commissie Remkes adviseert ook om de maximumsnelheid op Rijks- en provinciale wegen te verlagen. De fractie wil graag weten welke provinciale wegen er vlakbij natuurgebieden liggen en of het de moeite loont om de snelheid op deze wegen te verlagen.