Twenterand

Behoud van een oud landschap en biodiversiteit

Door de redactie

Komend najaar voert Staatsbosbeheer groot onderhoud uit in het Twentse natuurgebied Fayersheide ten zuiden van Vriezenveen. De werkzaamheden staan in het teken van houtwalbeheer en zijn noodzakelijk voor de instandhouding van dit natuurgebied.

Het gebied Fayersheide is ongeveer tien hectare groot en staat bekend om zijn zeldzame planten. Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig bleef dit unieke gebiedje gespaard en daarmee ook de bijzondere natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide met aangrenzend schrale graslanden omgeven door oude houtwallen. Die markeerden onder meer de perceelgrens en zorgden dat vee niet kon ontsnappen, oftewel de voorlopers van het prikkeldraad.

Houtwallen werden periodiek gesnoeid (eens in de vijf a zeven jaar) takkenbossen werden onder meer gebruikt als brandhout, om te looien, bezems te maken en stamhout werd gebruikt voor gebinten in boerderijen en stallen. Een boer beheerde zijn houtwal goed, op een manier dat deze nooit verdween, maar continue een belangrijke functie kon vervullen en voorzag in zijn behoefte aan hout.

Biodiversiteit

In de houtwallen van de Fayersheide staan momenteel veel hoge bomen, dat zorgt voor schaduwval op de naastgelegen graslanden en verdringing van struikvormers in de houtwal. Daardoor verdwijnen kenmerkende plant- en stuiksoorten als de welriekende nachtorchis, vetblad, Gelderse roos, kamperfoelie en hazelaar. Het zijn soorten die hier thuis horen en belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Daarom gaat Staatsbosbeheer komend najaar een deel van de bomen kappen, zodat licht en ruimte ontstaat voor onder andere genoemde soorten. Hierdoor krijgen kwetsbare soorten meer ruimte zich te ontwikkelen. Het vrijkomend hout heeft al een bestemming. Een deel van het geoogste hout wordt als FSC®-hout duurzaam toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. Vrijwilligersgroep 'Fayersheide brigade' helpt Staatsbosbeheer en zal na de werkzaamheden de houtwallen blijven beheren in de juiste cyclus. Zo blijft het unieke en oude landschap voor de toekomst bewaard.