Hardenberg

Alert op gevolgen PAS-problematiek

Door de redactie

In de laatste vergadering voor het zomerreces van het Algemeen Bestuur Waterschap Vechtstromen, heeft CDA-fractievoorzitter Freek Ensink aandacht en alertheid gevraagd voor de gevolgen van de PAS-problematiek. Dit gebeurde door het stellen van een aantal schriftelijke vragen naar aanleiding van de recente uitsparaak van de Raad van State. Vanuit het Dagelijks Bestuur is daarop passende actie en opvolging toegezegd, met betrekking tot de aandacht voor de gevolgen voor en communicatie naar de betrokken partijen binnen het stroomgebied van Vechtstromen.

Recent is door de Raad van State een uitspraak gedaan ten aanzien van de geschiktheid van het 'Programma Aanpak Stikstof', PAS, als basis voor de vergunningverlening voor 'stikstof belastende economische activiteiten nabij natuurgebieden', zowel door bedrijven als vanuit de agrarische sector. Zeer waarschijnlijk heeft deze uitspraak eveneens een grote impact op het werkgebied van het Waterschap Vechtstromen. Diverse economische sectoren van de Nederlandse samenleving zullen te maken krijgen met de gevolgen van dit negatieve oordeel van de Raad van State.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan de orde gesteld:

Wat gaat het DB doen om inzicht te krijgen in de gevolgen van bovengenoemde uitspraak voor het werkgebied van het waterschap Vechtstromen; heeft het DB een voorlopige inventarisatie gemaakt van projecten en gebiedsprocessen die geraakt worden door de uitspraak van de Raad van State; is het DB ook voornemens om, gezien het complexe karakter van deze uitspraak, samen te werken met gemeenten en provincies binnen het werkgebied van Vechtstromen; is het DB bereid om bovengenoemde uitspraak zo spoedig mogelijk aan de orde te stellen binnen de Unie van Waterschappen om te komen tot uitwisseling van kennis voor mogelijke oplossingen; op welke wijze gaat het DB het Algemeen Bestuur informeren over de ontstane situatie en de gevolgen die een en ander heeft voor het waterschap Vechtstromen? De Portefeuillehouder van het DB, mevrouw Nettie Aarnink, heeft toegezegd te inventariseren, te agenderen en tijdig te communiceren naar betrokken partijen en overheden.