Twenterand

Actuele informatie Covid-19 via raadsbrief

Door de redactie

In de periode tot 1 december 2020 is de gemeenteraad voornamelijk door de voorzitter Veiligheidsregio geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Covid-19. Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn er via Ministeriële regelingen specifieke maatregelen getroffen. Ook is met de inwerkingtreding van de wet de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en de handhaving op de maatregelen over gegaan van de voorzitter Veiligheidsregio naar de burgemeester. De komende periode ontvangt de gemeenteraad periodiek een raadsbrief met daarin de actuele informatie ten aanzien van Covid-19.

De burgemeester kan ontheffingen verlenen en moet de GGD hierbij om advies vragen. De GGD heeft hiervoor een werkproces opgesteld. Door de regionale evenementencoördinator is een regionale lijn opgesteld voor ontheffingen specifiek voor evenementen. Sinds de inwerkingtreding van de wet is er één officieel ontheffingsverzoek ingediend bij de gemeente Twenterand. Er werd besloten om geen ontheffing aan dit verzoek te verlenen.

Projectorganisatie Covid-19 in Twente

De doelen en uitgangspunten voor de regio zijn geactualiseerd nu er een nieuwe situatie is ontstaan met de inwerkingtreding van de Twm. Dit is verder geconcretiseerd en inmiddels werken we Twente met een projectorganisatie Covid-19 die een coördinerende en faciliterende rol heeft, ondersteunend aan de gemeenten.

Medisch beeld

In de periode tussen 1 december 2020 en 1 februari 2021 lag het aandeel besmettingen in de gemeente Twenterand enkele weken heel hoog. Inmiddels is de daling ingezet. Twenterand zit nog wel bovenin qua besmettingen Tot en met 24 januari 2021 zijn er in Twenterand 23 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dit aantal is relatief laag in relatie tot het grote aantal besmettingen in Twenterand en ook in vergelijking met het aantal overledenen in de andere Twentse gemeenten. Maar uiteraard is elke coronadode er 1 teveel. In verband met de hoge besmettingen zijn er vragen gesteld aan de GGD. Hierover wordt binnenkort een webinar georganiseerd voor alle Twentse gemeenten.

Vaccinaties

De GGD wil in elke gemeente een vaccinatielocatie openen. Op dit moment zijn ze aan het inventariseren wat de meest geschikte mogelijkheden zijn. De GGD is van plan om enkele dagen in een gemeente te vaccineren, en dan weer verder te trekken. Er is nog veel onduidelijk en mede afhankelijk van de planning, eventuele wijzigingen van de vaccinatieopdracht vanuit het Rijk en de beschikbaarheid van de diverse vaccins. Los van de GGD hebben de Twenterandse huisartsen de gemeente benaderd omdat zij voorzien dat het niet mogelijk is om alle doelgroepen die de huisartsen vaccineren in hun praktijk of de speciale coronacabines te ontvangen. De GGD streeft naar een locatie waar ook de huisartsen vaccineren, maar het kan zijn dat de huisartsen eerder moeten of kunnen beginnen.

Terugblik carbidschieten tijdens de jaarwisseling 2020/2021

De gemeente Twenterand heeft besloten om het advies van de Veiligheidsregio Twente als het gaat om het beperken van de mogelijkheden voor het schieten van carbid tijdens de jaarwisseling

2020/2021 niet over te nemen. Dit heeft niet geleid tot ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Er zal halverwege dit jaar een communicatietraject worden opgestart in het kader van carbid. Het doel hiervan is te zorgen dat duidelijk wordt dat een melkbus met een inhoud van 60 liter het maximum is waarmee geschoten mag worden. Ook zullen er gesprekken plaatsvinden met de carbidschieters voor zo ver deze bij ons bekend zijn. Bij overtreding van de regels tijdens de komende jaarwisseling zal er worden opgetreden.

Handhaving coronaregels

In het algemeen worden de regels uit de 'Tijdelijke wet maatregelen Covid-19' en de 'Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19' in Twenterand goed nageleefd in de openbare ruimte. Gezien het hoge aantal besmettingen de afgelopen periode bestaan er wel zorgen over de naleving van de regels 'achter de voordeur'. De regels als het gaat om de avondklok worden goed opgevolgd in onze gemeente. De handhaving hiervoor ligt voornamelijk bij de politie.