Hardenberg

Nationale regels leidend bij realisatie windpark

Door de redactie

De gemeente Hardenberg is bij de eventuele realisatie van het windpark bij Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo gebonden aan nationale regelgeving en kan dus niet zomaar beslissen de Europese regels te gaan volgen. De VVD-fractie riep het college daartoe in september op omdat uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie volgt dat de in Nederland gevolgde procedure mogelijk in strijd is met het Europees recht.

In antwoord op het verzoek van de VVD laat het college weten dat het heeft kennisgenomen van het arrest van het Europese Hof van Justitie en de berichtgeving daarover in de pers, maar dat het plan voor windenergie bij Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo nog in de verkennende fase zit. De OmgevingsAdviesGroep zal nog een advies geven over de invulling van de opgave aan duurzame energie in het gebied. Op basis van dat advies zal het college een voorstel doen aan de gemeenteraad. Die beslist vervolgens of het plan kan worden gerealiseerd. De fase van vergunningaanvraag en -beoordeling is dus nog niet aangebroken. Over de te volgen koers als die beoordelingsfase wél is aangebroken is het college duidelijk: voor de vergunningverlening is de gemeente wettelijk gehouden aan de in Nederland geldende regels. De gemeente kan er dus niet voor kiezen de Europese regels te volgen. Wel laat het college weten de jurisprudentie over de mogelijke effecten van het arrest voor de Nederlandse situatie te volgen.

Samen met betrokkenen

Verder vroeg de VVD in september het college met klem omwonenden nauw bij de plannen te betrekken en draagvlak te creëren, zeker nadat de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft geconstateerd dat er bij de ontwikkeling van windparken geen sprake is van een objectieve rechtsgang. Het college geeft aan het omgevingsproces bij de verkenning voor de mogelijkheden voor windenergie samen met de betrokkenen in het gebied te willen doorlopen en wijst erop dat de directeur van de NLVOW actief bij dit proces is betrokken en voorzitter is van het BewonersPlatform.