Hardenberg

Mogelijkheden voor woningen aan De Opgang

Door de redactie

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg staat in beginsel positief tegenover de bouw van twee vrijstaande woningen op een braakliggend perceel aan De Opgang.

unknown

In maart van dit jaar hebben de initiatiefnemers bij de gemeente twee omgevingsvergunningen aangevraagd voor het bouwen van twee vrijstaande woningen aan de Opgang. Het gaat hierbij om luxe stadsvilla's op braakliggend terrein aan de Vecht. Ter plekke geldt de bestemming 'woongebied' en op grond daarvan is alleen het huidige aantal woningen toegestaan. Dat betekent dat de twee nieuwe woningen niet passen binnen de bestemming. Van het bestemmingsplan kan echter worden afgeweken als de plannen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Het college oordeelt dat dat hier het geval is. De realisatie van twee luxe stadsvilla's zorgt voor een verfraaiing van het nu nog braakliggende terrein. Hiermee verbetert de ruimtelijke uitstraling en leefbaarheid van het gebied. De ontwerpbesluiten omgevingsvergunning worden nog ter inzage gelegd, waarop eventueel zienswijzen kunnen worden ingediend.