Hardenberg

Melkveehouder mag uitbreiden

Door de redactie

Een melkveehouder aan de Elfde Wijk in Heemserveen mag van de gemeente Hardenberg een extra ligboxenstal voor circa 300 melkkoeien bouwen. Het college van B&W is bereid van het bestemmingsplan af te wijken en een omgevingsvergunning te verlenen.

Aan de Elfde Wijk 42a in Heemserveen heeft initiatiefnemer een melkveehouderij met een ligboxenstal en melkstal voor 372 melkkoeien en 180 stuks jongvee. De veehouder wil graag uitbreiden met een ligboxenstal voor circa 300 melkkoeien. Het huidige bouwvlak biedt echter onvoldoende ruimte om uit te breiden. De initiatiefnemer heeft daarom verzocht om de ligboxenstal buiten het bouwvlak te mogen bouwen.

Verbetering ruimtelijke kwaliteit

Op 8 juli 2014 heeft het college van B&W besloten om medewerking te verlenen aan dit verzoek, mits de initiatiefnemer een aanvraag voor een omgevingsvergunning zou indienen inclusief een ruimtelijk kwaliteitsplan waarin is vastgelegd op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit op het perceel moet worden verbeterd. Daaraan heeft de initiatiefnemer inmiddels voldaan. Zo zorgt de aanleg van een waterberging in combinatie met streekeigen beplanting voor een verhoging van de kwaliteit voor flora en fauna op het erf. Daarnaast worden langs de Elfde Wijk eiken geplant wat zorgt voor een betere koppeling tussen de weg en het erf en bovendien ruimte biedt voor nieuwe natuur. Ook komt er op het terrein een informatiepunt. De gemeente zal de ontwerp-omgevingsvergunning binnenkort ter inzage leggen.