Hardenberg

Meer ruimte voor kleine windmolens

Door de redactie

Agrariërs in de gemeente Hardenberg krijgen meer mogelijkheden voor het plaatsen van kleine windmolens bij hun bedrijf. De molens mogen voortaan onder voorwaarden iets hoger worden en een stukje buiten het bouwblok worden geplaatst.

Ook in de gemeente Hardenberg zijn er meerdere agrarisch ondernemers die hun bedrijf verder willen verduurzamen door kleine windmolens te plaatsen. Vaak hebben zij al zonnepanelen, maar die leveren vooral 's zomers hun hoogste rendement. Om ook 's winters zelf voldoende stroom te kunnen opwekken willen zij graag zo'n kleine windmolen plaatsen. Binnen het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg is dat ook mogelijk, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Zo geldt een maximale tiphoogte van 25 meter en moeten de molens worden geplaatst binnen het bouwvlak. Ook mogen ze niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden. De meeste agrariërs kunnen met die voorwaarden prima uit de voeten, maar niet allemaal. Zo is er soms geen ruimte voor een windmolen binnen het bouwvlak omdat dat al is volgebouwd. Ook komt het voor dat een windmolen vanwege omringende bebouwing of bomen te beschut staat voor een optimaal rendement. Daarom stelt het college voor om de regels iets te verruimen.

Iets hoger en stukje buiten bouwvlak

Om agrariërs tegemoet te komen stelt het college voor om de mogelijkheid te bieden een windmolen tot maximaal 25 meter buiten het bouwvlak te plaatsen. De agrariër moet dan wel aantonen dat plaatsen binnen het bouwvlak echt niet kan en hij moet zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing.

Omdat met een iets hogere windmolen een beduidend beter rendement kan worden behaald stelt het college voor om voortaan windmolens met een maximale ashoogte van 25 meter toe te staan, de maximale tiphoogte van die molens wordt dan ongeveer 33 meter. Voor die iets grotere molens geldt wel de extra voorwaarde dat er bij het bedrijf ook zonnepanelen zijn of worden geplaatst. Dit past in het streven van de gemeente om eerst de mogelijkheden van daken te benutten en dan pas te kijken naar andere mogelijkheden van energieopwekking.

Op 1 december zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen over dit voorstel.