Hardenberg

Lezer aan het woord

Door de redactie

De wereld staat te schudden op zijn grondvesten! De mensen zijn angstig en bang en wat staat ons nog te wachten?

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Meditatie:

Heel de wereld is in de ban van het coronavirus. Deze wereld door onze God geschapen, alles wat leeft en beweegt. Dan lees ik in de Bijbel: 'Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de Here. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden! En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden- spreekt de Heer en ik zal in je lot een keer brengen'. Jeremia 29 : 11-14.

Onze God heeft een plan met deze wereld en Hij zal die zeker tot een volkomen goede einde brengen! Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad , want Gij zijt bij mij. We weten toch ook dat de Here Jezus vlak voor zijn hemelvaart deze beroemde woorden sprak: 'En zie, Ik zal met jullie zijn, al de dagen van jullie leven tot aan het einde toe. Onze hulp is van de Here, die de hemel en de aarde geschapen heeft en Hij zal nooit loslaten wat Zijn Hand begon. De Here is onze bewaarder en Hij is onze schaduw aan onze rechterhand'. Ps. 121.

We staan er niet alleen voor, God is met ons en Hij zal altijd met ons zijn. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk voor ons tot een volkomen goede einde brengen. Dan volgt nog de bede: 'Verlaat niet, wat uw hand begon, o Levensbron wil bijstand vinden'. Ga niet alleen door dit leven, die last is ons veel te zwaar. God wil er voor ons zijn , laten wij Hem aanroepen en vragen om zijn hulp en nabijheid.

Gebed

Lieve God , trouwe Vader in de hemel. Wij danken U en wij loven U, dat U voor ons een God van liefde wilt zijn. Uw wereld is in nood en U weet het. U kent ons allemaal en U weet dat wij mensen zijn, die bang en angstig zijn. U draagt ons van dag tot dag en U gaat met ons mee op onze reis door dit leven. U hebt ons ook geen kalme reis belooft, maar wel een behouden aankomst. Wij danken U uit het diepst van ons hart, dat U ons uw Woord hebt gegeven, waaruit we steeds weer kracht en troost mogen ontvangen. Wij vragen U in alle ootmoed en eenvoud: Leer ons geloven en leer ons hopen U en elkaar lief te hebben door uw kracht. Zie ons allen in genade aan en blijf U dicht bij ons.

Wij willen ons danken en bidden besluiten met het gebed, dat de Here Jezus ons heeft leren bidden: Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiedde in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leidt ons niet in verzoeking, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Amen

W. Meijer