Hardenberg

Laatste fase, Baalder uiterwaard

Door de redactie

In maart/april 2021 wordt er gestart met de laatste inrichting van het Vechtpark Hardenberg. Na de aanpak van Centrum Uiterwaard, Monding Molengoot, Monding Oude Radewijkerbeek is het nu tijd voor de laatste fase de Baalder Uiterwaard. Nu er een overeenkomst is tussen de provincie en de toekomstge eigenaar van de gronden kan er gestart worden.

Gemeente Hardenberg, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel hebben in 2016 samen met inwoners van Baalder en belanghebbenden een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting voor het gebied Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Na overleg met de grondeigenaren is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting aangepast en ligt er een nieuw plan ter inzage. Het plan ligt ter inzage van 26 november tot en met 6 januari "We hebben denk ik met alle belangen rekening gehouden, maar moeten zoals vaak in dit soort procedures belangen afwegen. Of mensen het daar zodanig mee oneens zijn dat ze een zienswijze gaan indienen valt niet te voorspellen", vertelt Jan-Arie van Berkum, Beleidsmedewerker Water Infrastructuur Gebouwen en Gronden, namens de gemeente Hardenberg.

Natuur speelt een grote rol

Het doel is om De Vecht te herstellen naar een half natuurlijke laagland rivier waarmee wordt voldaan aan de Europese kaderrichtlijnen Water. De Rivier en de uiterwaarden zullen meer in elkaar over gaan. Bij de andere projecten van het Vechtpark speelde de combinatie met recreatie een grote rol. Bij de inrichting van de uiterwaard bij Baalder gaat de natuur een grote rol spelen. "Er is gekozen voor natuur, en dus ook weinig wandelpaden omdat we graag zien dat bepaalde vogels blijven in dit gebied, denk hierbij aan de wulpen die hier 's in de winter zitten", vertelt wethouder Te Rietstap.

Biodiversiteit gaat toenemen

Er worden twee delen ingericht als natuur in het noorden en in het zuiden en er wordt een kruiden- en faunarijk grasland gerealiseerd. Hiervoor moet de bodemstructuur worden verbeterd en moet de bodem minder voedselrijk worden gemaakt, zodat planten die wat armere omstandigheden nodig hebben hiervan kunnen profiteren. Bemestingen worden beperkt en mineralen worden toegevoegd. "De Baalder uiterwaard is nu in gebruik als landbouwgrond. Daar krijgen veel soorten planten en dieren weinig kans. Inrichting en beheer van het gebied zijn erop gericht dat de biodiversiteit, of met een ander woord, de soortenrijkdom, in het gebied gaat toenemen. We moeten afwachten welke soorten dieren en planten eventueel terugkomen", vertelt Jan-Arie van Berkum.

Wandelpad zorgt voor verbinding

In het gebied komt een proef met natuur-inclusieve landbouw. Het weiland blijft in gebruik als landbouw. Maar hier wordt ook minder en anders bemest. De oevers worden anders ingericht, de stenen worden verwijderd. De oevers worden op sommige delen glooiender maar bij het landbouwgebied juist weer steiler. Om te voorkomen dat voedselrijk water vanuit het landbouwgebied in het natuurgedeelte gaat stromen wordt er een sloot aangelegd, en wordt het water rechtstreeks naar de Vecht gevoerd. Naast de wijk kunnen nog wat extra bomen worden geplant. Er wordt een wandelpad aangelegd om de Baalder uiterwaarden te verbinden met de rest van het Vechtpark. "Aan de kant van Baalder sluit het wandelpad aan op het pad over de dijk. Aan de kant van het centrum sluit het pad aan op een (onverhard) struin pad dat er nu al loopt en bijvoorbeeld veel gebruikt wordt door vissers Ik hoop dat de bewoners van Baalder over een aantal jaren kunnen genieten van meer natuur terwijl ook het vee een plek houdt in het landschapsbeeld", vertelt Jan-Arie van Berkum

Het plan ligt ter inzage tot en met 6 januari. "Daarna moeten we eerst de ingediende zienwijzen bekijken en een advies opstellen hoe we daar mee omgaan. Dat gaat eerst naar het college van B en W, en dan pas naar de gemeenteraad. Het besluit zal denk ik ergens in maart vallen".