Hardenberg

Laagbouw verslechtert uitzicht?

Door de redactie

Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 'herprogrammering woningbouw' vastgesteld. Hierin zijn negen locaties opgenomen waarvan de gemeente Hardenberg de bestaande woningbouwplannen gaat her programmeren. Dit betekent dat (een deel van) de voorziene capaciteit uit de woningbouwprogrammering en de bestemmingsplannen wordt geschrapt. Eén van deze locaties betreft de locatie 'Marslanden I, Mega Poort Haardijk'.

Hier waren oorspronkelijk 60 koopappartementen gepland. In de structuurvisie is opgenomen dat deze locatie her bestemd zal worden zodat er acht grondgebonden koopwoningen gerealiseerd kunnen worden. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de locatie uit te breiden naar twaalf grondgebonden woningen. Dit aantal is het resultaat van gesprekken met de eigenaar van de grond. Het aantal van twaalf woningen zorgt dat het plan financieel haalbaar is.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn twee zienswijzen. Het gaat om zienswijzen van bewoners aan de Moonenlaan. Deze woningen zijn georiënteerd op de waterpartij die ligt tussen deze woningen en de nu te bebouwen locatie. Ten tijde van de aankoop van hun woning waren er hele andere plannen voor de locatie Van Sytzamahof. Deze plannen beperkten hun uitzicht niet. Het nu voorliggende plan laat een verplaatsing van de bouwlocatie zien waardoor hun woningen het vrije uitzicht verliezen.

Reactie gemeente

De reactie van de gemeente luidt als volgt: "Oorspronkelijk zouden er op het perceel aan de Van Sytzamahof 60 appartementen gerealiseerd worden in maximaal zes bouwlagen. Het ruimtebeslag voor dit appartementencomplex is inderdaad anders dan het ruimtebeslag voor de nu geplande twaalf grondgebonden woningen. In plaats van in de hoogte wordt er nu op een wat grotere vlek gebouwd, maar wel veel lager. Nu mogen er grondgebonden woningen komen met een maximale hoogte van negen meter. Het uitzicht vanaf de Moonenlaan zal daarmee anders worden, maar niet per definitie slechter. Bij het oorspronkelijke plan kon wellicht langs het appartementencomplex gekeken worden, maar dat betekent niet direct vrij uitzicht. Vanuit de woningen van de Moonenlaan zou er naar verwachting uitzicht ontstaan op de toegangsweg en op het parkeerterrein bij het appartementencomplex. Bovendien heeft het nu voorliggende plan het voordeel dat de bebouwing veel lager is. Bij het oorspronkelijke plan zou vanuit de appartementen op de bovenste verdiepingen inkijk ontstaan in de tuinen . Bij het nu voorliggende plan zal de inkijk vanwege de beperktere hoogte en de afstand tussen de woningen veel minder zijn. Het plan voor de bouw van twaalf grondgebonden woningen zorgt er voor dat het gebied een invulling krijgt die past in het gemeentelijke programma wonen, die vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is en die ook daadwerkelijk uitvoerbaar is voor de eigenaar van de grond". De gemeenteraad zal een beslissing nemen op dinsdagavond 26 mei.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer