Hardenberg

Kwalitatief Hoogwaardige Fietsverbinding tussen Hardenberg en Zwolle

Door de redactie

In een brief van het college aan de Gemeenteraad informeert het college van B en W van de gemeente Hardenberg over de stand van zaken in het project Kwalitatief Hoogwaardige Fietsverbinding.

De totstandkoming van een preverkenning voor een Kwalitatief Hoogwaardige Fietsverbinding tussen Zwolle en Hardenberg heeft zijn oorsprong vanuit meerdere invalshoeken. De plannen voor he opwaarderen van de N34 tot regionale stroomweg en de plannen voor de herinrichting van de N340 hebben geleid tot een werkgroep van raadsleden uit de vier Vechtdal gemeenten die zich sterk gemaakt hebben voor onderzoek naar een snelle, veilige fietsverbinding tussen Zwolle en Hardenberg. Het Kennet, dat als doel heeft fietsen in de Provincie verder te stimuleren heeft in kaart gebracht de kernen die binnen een afstand van ongeveer 15 kilometer met elkaar zijn verbonden. Er is een goed beeld ontstaan van de verbindingen tussen de kernen binnen de gemeente en de stad Hardenberg. Het doel is deze verbindingen kwalitatief hoogwaardig met elkaar te verbinden.

Proces krijgt vorm

In de afgelopen anderhalf jaar heeft het proces vorm gekregen. De fietsverbindingen zijn in kaart gebracht en dit heeft geleid tot maar liefst 4.500 kilometer fietsverbindingen. Voor de inrichting van de route is gekozen voor twee sporen, het basisniveau en het plusniveau. Het plusniveau heeft vooral betrekkingen op extra breedte en op kruisingen op de route. Het traject Zwolle-Hardenberg is in delen opgesplitst. Voor het deel Ommen-Hardenberg (buiten de bebouwde kom) is op basisniveau het volgende voorstel. Tussen het traject Arriën-Witte Paal kan gebruik worden gemaakt van het bestaande fietspad, ook al voldoet dit pad niet aan de gewenste kwaliteitseisen. De parallelstructuur tussen de Witte Paal en Hardenberg kan meer op fietsers worden toegespitst door een doorgaande fietsstructuur te realiseren. (bijvoorbeeld een fietsstraat buiten de bebouwde kom). Het Plusniveau wijkt nauwelijks af van het basisniveau omdat er beperkt beschikbare ruimte is in de kom van Ommen. Een opwaardering zou kunnen zijn het realiseren van een onderdoorgang onder de Vechtbrug, zodat een vrije doorgaande routestructuur wordt gerealiseerd.

In Hardenberg wordt een deel van de Hessenweg ingericht als fietsstraat. Er wordt op basisniveau voorgesteld om de route binnen Hardenberg hier verder op aan te sluiten. Een herinrichting met bredere fietsstroken en of inrichting tot fietsstraat geeft meer (visuele) ruimte aan de fiets. De kruising met de Haardijk (N343) is een punt van aandacht. De route loopt via de Brink naar het centrum van Hardenberg. Ook voor dit gedeelte is een toepassing van een fietsstraat een optie, die in een later stadium nader onderzocht moet worden. In het plusniveau wordt een onderdoorgang voorgesteld bij de kruising Haardijk (Hessenweg-N343).

Kostenraming

Er is een kostenraming gemaakt en per wegbeheerder is uitgesplitst. Voor de gemeente Hardenberg varieert de eerste globale kostenraming tussen de 2 miljoen (basisvariant) en de 8 miljoen (plusvariant). De gemeente Hardenberg heeft de wens uitgesproken tot een Mobiliteitsvisie. Deze zal in de loop van 2019 vorm krijgen. Fietsen zal een belangrijke positie gaan innemen in deze Mobiliteitsvisie. De uitwerking van het Kennet kan hierin meegenomen worden.